МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕКАЗУ

Переказ є одним із традиційних для школи видів роботи з розвитку мовлення. Він має давню історію і різнобічне мето­дичне забезпечення.

Переказ (переказування) з певною метою по суті викорис­товується на всіх уроках. Головна мета переказів на уроках української мови — навчання мовлення. Цим і визначається особлива методика при роботі над переказами різних видів, кожний з яких містить елементи творчості.

Письмовий переказ первинного тексту вимагає від учнів, окрім орфографічних і пунктуаційних навичок, мовленнєвих умінь. До таких належать уміння:

—      слухати і розуміти текст, усвідомлюючи тему та основну дум­ку, логіку викладу, провідний тип мовлення (розповідь, опис, роздум), стиль мовлення, особливості авторського стилю;

—      запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу;

—      усвідомлювати взаємозумовленість мікротем, індивідуаль­ний стиль автора (в тому випадку, якщо пропонується текст публіцистичного чи художнього стилів);

—      відтворювати почуте в переказі (з урахуванням його виду (докладний, стислий, вибірковий) та особливостей типу і стилю мовлення);

—      оформляти текст у вигляді автономного висловлювання (на­явність у переказі початку і кінця);

—      удосконалювати переказ відповідно до завдання первинно­го тексту, теми, основної думки, типу і стилю мовлення.

Одні з названих умінь розвиваються під час проведення всіх видів переказів, для формування інших необхідно використо­вувати певний вид переказу.

За обсягом первинного тексту в методиці розрізняються до­кладні і стислі перекази. Завданням докладного переказу є від­творення з усіма деталями, якомога повніше змісту первинного тексту зі збереженням його типу і стилю мовлення, компози­ційних та мовних особливостей (наприклад, якщо в тексті на­явні діалекти чи застарілі слова, то учні мають право їх збе­регти або ж використати літературні відповідники). Під час докладного переказування відтворюється приблизно 65 % об­сягу первинного тексту.

Щодо змісту первинного тексту розрізняються повні, ви­біркові, а також перекази із творчим завданням. У повних зміст первинного тексту передається повністю (навіть якщо це стис­лий переказ).

Переказ з додатковим творчим завданням передбачає не тільки відтворення (докладно, стисло чи вибірково) готового тексту, а й самостійне визначення композиції висловлювання, відбір і використання мовних засобів. Робота над цим видом пе­реказу готує учнів до створення власних текстів.

Кожний етап навчання мовлення в школі має свої завдан­ня і передбачає використання різних видів робіт, зокрема пе­реказів. Таких етапів можна виділити три:

підготовчий (1—4 класи);

систематичний (5-9 класи);