Для чого потрібно писати перекази?

Глибокі знання з мови, досконале володіння нею — одна з ознак високої культури й освіченості людини. Школа вихо­вує в учнів любов та інтерес до рідного слова, навчає їх розумі­ти його красу й силу, практично користуватися невичерпними багатствами мови.

Учні повинні вміти вільно, логічно, грамотно висловлю­вати свої думки і почуття, описувати почуте і побачене, вмі­ти самостійно мислити. Вміння зв’язно викладати свої дум­ки — одна з головних вимог при написанні переказів і творів. Школярі повинні володіти навичками роботи з текстом. Роз­виток писемної мови учнів — це вдосконалення їх мислення, інтересів, переконань, уявлень — загалом, особистості. Пере­кази відіграють велику роль у підвищенні спостережливості, розвивають здібності критично оцінювати навколишню дійс­ність, виробляти вміння виділяти суттєве, головне, робити від­повідні висновки.

Переказуючи тексти різних жанрів, учні навчаються додер­жуватись часової послідовності у викладі, добирати характер­ні деталі й описувати їх у зв’язку з цілим об’єктом, висловлю­вати власні думки стисло, чітко і ясно.

Переказ розширює й уточнює словниковий запас учнів, ак­тивізує його, викликає відповідні настрої, почуття, збагачує знання про навколишній світ.

Серед різних видів переказів провідне місце займають твор­чі, тобто такі перекази, під час яких у текст вносяться певні зміни щодо вживання окремих граматичних форм, конструк­цій та викладу змісту.

Творчі перекази дають можливість поєднати засвоєння гра­матичних знань з їх практичним застосуванням, виховують чуття мови, розвивають інтерес до слова, підвищують загаль­ну культуру і мислення.

Переказуючи текст, учні повинні стилістично правильно, логічно викласти свої думки, добираючи для цього особливо влучні слова і вирази.

Для переказу можна намітити такі основні етапи:

1)        Читання тексту вчителем.

2)        Пояснення нових і незрозумілих слів.

3)        Самостійне складання плану.

4)        Повторне читання тексту.

 

5)        Написання переказу в чорновому варіанті.

6)        Переписування переказу начисто.

7)        Перевірка написаного.

Одним з необхідних етапів у підготовці до написання пере­казів є робота над планом. План допомагає правильно відтво­рити зміст переказу, послідовно викласти хід подій, дотриму­ватись зв’язку між окремими частинами.

Викладаючи зміст прослуханого твору чи уривка, учні по­винні добирати відповідні слова, звороти, повно і чітко пере­давати чужу думку.

Для кращого написання переказу бажано спочатку пра­цювати на чернетці. Написавши чорновий варіант переказу, учень прочитує його. Це дає можливість переконатись, чи пов­но викладено зміст, чи не пропущено щось істотне, важливе для розуміння всього твору, уривка, чи є зв’язок між окреми­ми частинами. Наявність чернетки створює умови для пере­вірки правильності добору слів, побудови речень, уважної пе­ревірки грамотності написання кожного слова в тексті. Коли переказ написано на чернетці й уважно перевірено, можна пе­реписувати текст начисто.

Текст переказу читається вчителем двічі. Під час читання слід уважно слухати, а не робити записи окремих слів чи ви­разів, бо це відвертає увагу від сприймання змісту. Важкі для написання слова, імена чи прізвища, вжиті в тексті, вчитель записує на дошці.

Під час роботи над переказом або при його остаточній пе­ревірці в сумнівних випадках учням не слід консультуватись один з одним, бо це призводить до небажаних наслідків: зни­жується почуття відповідальності, підказки спричинюють по­яву нових помилок там, де все було правильно. Краще спира­тися тільки на власні знання.

Перед написанням переказу учням не треба хвилюватися, бо кількість помилок, виправлень може значно зрости.