МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕКАЗУ

завершальний (10-11 класи).

Так, на підготовчому етапі в школярів формуються вміння, які дають змогу вже на наступному, систематичному етапі ви­робляти комунікативні вміння шляхом практичного засвоєн­ня системи мовленнєвознавчих понять, які складають певну теоретичну основу роботи над переказом (текст, його основні ознаки, висловлювання, типи мовлення, стилі мовлення, види переказів: докладний, стислий, вибірковий, ситуація спілку­вання). Однак під час роботи над переказами основним є понят­тя про текст, його тематичну, смислову, стилістичну, струк­турну цілісність.

На завершальному етапі навчання мови і мовлення пере­каз як самостійний вид роботи майже відсутній, проте різ­ні види відтворення тексту є необхідними елементами інших, складніших жанрів мовлення: доповідей, рефератів, рецензій, виступів, статей, конспектів, анотацій тощо, якими мають ово­лодіти випускники середньої школи.

Як уже зазначалося, переказ із творчим завданням посі­дає вищу сходинку складності. За його допомогою формуються вкрай необхідні вміння сприймати (слухати і розуміти) почу­те, прочитане, відтворювати і продукувати (створювати влас­ні усні і письмові висловлювання).

У методиці для позначення так званих творчих переказів використовуються різні назви: «ускладнені перекази», «пере­кази з елементами твору», «перекази з творчим завданням», «перекази з додатковим завданням» та ін.

Як ми вже говорили, головною метою в роботі над переказа­ми різних видів є формування комунікативних умінь. У процесі навчання рідної мови учні повинні пройти довгий шлях — від докладного відтворення невеликого за обсягом, нескладного за

 

Методичні рекомендації 7 змістом і композицією тексту до самостійного стислого або ви­біркового відтворення матеріалу на задану тему на основі кіль­кох джерел, достатньо складних за композицією і мовленням, значних за обсягом, а також переказів із творчим завданням різного ступеня складності. Систематична робота над перека­зом з послідовним його ускладненням забезпечить успішне ви­конання учнями всіх зазначених програмою видів робіт і спри­ятиме підвищенню рівня їх мовленнєвої культури, а також орфографічної, пунктуаційної і стилістичної грамотності.

Аналіз спеціальних досліджень, збірників для переказів, досвіду роботи вчителів дав змогу виділити основні прийоми роботи над переказами, які слід використовувати на практи­ці. Коротко розглянемо їх.

  1. Вступна бесіда, метою якої є підготовка учнів до сприйман­ня тексту.
  2. Прийоми, пов’язані зі сприйманням тексту:

 

  • читання тексту вчителем (чи прослуховування магнітофон­ного запису);
  • читання тексту учнями мовчки (якщо текст є перед очи­ма);
  • паралельне