МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕКАЗУ

 • прослуховування тексту і читання (комбінова­ний прийом роботи).
 • Вибір учителем кожного з названих прийомів залежатиме від таких умов, як характер переказу (докладний, стислий, вибірковий), складність тексту, підготовленість класу до того чи іншого виду сприймання. Адже аудіювання передбачає три взаємопов’язаних види сприймання тексту:

  • глобальне (сприймання в цілому, коли важливо зрозуміти, про що йдеться, яка основна думка, що головне в позиції ав­тора);
  • докладне (усвідомлення основних смислових блоків тексту з більшим чи меншим набором деталей залежно від спряму­вання на вид переказу — докладний, стислий чи вибірко­вий);
  • критичне (формування погляду на те, про що йдеться в тек­сті).

   

  Під час цієї роботи дуже важливою є установка на активне сприймання тексту: «Визначте тему та основну думку вислов­лювання»; «Чому текст має такий заголовок?» тощо.

  1. Бесіда за змістом, яка готує учнів до його сприймання, роз­виває їхні мислительні здібності. Проте слід сказати, що недоцільно ставити надто багато питань до тексту для до­кладного переказу, оскільки це певною мірою знижує інте­рес учнів.
  2. Аналіз структури тексту, під час якого школярі, окрім тема­тичної і смислової, засвоюють структурну цілісність тексту, визначаються щодо поділу тексту на частини (підтеми і мікро-теми), кожна з яких пов’язана з основною думкою, спостері­гають за способами зв’язку частин і речень у тексті.

  V.   Складання плану (простого і складного), яке передбачає такі
  інтелектуальні вміння, як поділ тексту на смислові части-
  ни, формулювання кожного пункту плану, його оформлен-
  ня, зіставлення плану і первинного тексту.
  Зазначимо, що складання плану є як прийомом, так і пред-
  метом навчання. Під час роботи над ним дуже важливо розріз-
  няти план і композиційну схему тексту, наприклад типу роз-
  повіді, опису, роздуму чи поєднання різних типів мовлення,
  оскільки ця схема має велике значення для розуміння побудо-
  ви тексту переказу. Наприклад, у тексті з поєднанням різних
  типів мовлення (розповідного характеру з елементами опису
  і роздуму) може бути така композиційна схема:

  Розповідь

  1. Опис предмета.
  2. Оцінка предмета.
  3. Роздум.

  Така орієнтовна схема підкаже учневі, з яких фрагментів складається текст, а знання про особливості типів мовлення до­поможуть розчленити текст на слова і речення.

  VI. Складання робочих матеріалів, які необхідні для розкрит-
  тя окремих пунктів плану і провідної думки тексту в ціло-
  му. В цих матеріалах записуються як слова і вирази до пер-
  винного тексту, так і ті засоби, яких немає в тексті, однак
  вони потрібні, наприклад для стислого переказування (уза-
  гальнюючі слова чи речення, слова для зв’язку