МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕКАЗУ

.. та ін.

Важливим моментом у методиці проведення переказу є ро­бота з чернеткою, редагування написаного. Формування вмін­ня вдосконалювати написане відбувається як на уроках з роз­витку зв’язного мовлення, так і під час вивчення лексики, граматики.

Варто наголосити, що складання плану на чернетці — це та частина роботи, від якої залежить успішне виконання завдан­ня в цілому. Тому дуже важливо на цю роботу відвести 5—10 хвилин. План на чернетці може бути простий або складний. Він допоможе учневі логічно, послідовно відтворити зміст почутого тексту, проте в чистовий варіант план не записується.

Під час роботи з чернеткою учні також звертають увагу на те, що треба уникати невиправданих повторів, невдалого ви­бору слів, синтаксичних конструкцій, неправильної розстанов­ки розділових знаків.

Під час аналізу переказу із творчим завданням дуже важ­ливо розглянути текст, написаний учнями, з погляду його від­повідності таким параметрам, як:

  • обсяг відтвореного висловлювання (характеризується підра­хунком лексем і речень);
  • кількість мікротем;
  • повнота розкриття теми і задуму висловлювання;
  • логічна послідовність у викладі думок;
  • збереження типу, стилю і жанру мовлення;
    • збереження (більшою чи меншою мірою) характерних для стилю і жанру мовлення мовних засобів.

Аналізуючи доповнення до переказу у вигляді твору, важ­ливо звертати увагу не стільки на кількісний, скільки на якіс­ний аспект виконаної учнем роботи: зв’язність, цілісність, за­вершеність тексту, сформульованість у ньому основної думки. Важливо з’ясувати, якою мірою учень виявив уміння оформ­ляти своє розуміння почутого у вигляді висловлювання (наяв­ність початку і кінця), особливо в художньому тексті, що ха­рактеризується багатоплановістю думки.

(За Л. В. Скуратівським, Г. Т. Шелеховою)