Загальне поняття про форми розподiлу та основнi її характеристики

Для вiдображення особливостей форми розподiлу застосовуються кривi розподiлу. Розрiзняють емпiричнi i теоретичнi кривi розподiлу. Емпiрична крива – це по сутi полiгон чи гiстограма розподiлу. Кривi розподiлу якосно однорiдних сукупностей як правило одновершиннi, серед яких розрiзняють симетричнi i асиметричнi. Асиметрiя може бути правосторонньою чи лiвосторонньою. Крутизна, гостровершиннiсть кривої розподiлу називають ексцесом. Мова про гостровершиннiсть емпiричної кривої може йти лише в тому випадку, коли вона порiвнюється з теоретичною кривою нормального розподiлу (крива Гауса). Крива нормального розподiлу є симетрична (тобто її лiве крило = праве). Вона характеризує закономiрнiсть розподiлу в тих випадках, коли вiдхилення варiант (Х1,Х2,…,Хn) вiд середньої в одну сторону зустрiчаються также часто, як i в iншу сторону.

В практицi соiально-економiчних явищ нормальна крива в чистому видi зустрiчаються крайнє рiдко. Частiше зустрiчаються кривi розподiлу, вершина яких скошена влiво або вправо.

Розглянемо типи розподiлу :

1)Симетричний розподіл

X¯=Me=Mo

2)Правостороння асиметрія

X¯<Me<Mo

2)Лівостороння асиметрія

X¯>Me>Mo

Показником, що характеризує міру асиметрії, є коефіцієнт асиметрії. Він може бути обчислений за формулою:

A=(X¯-Mo)/σ  або  A=(X¯-Me)/σ.

В симетричному розподілі А=0. При А>0 асиметрія правостороння, при АM<0-лівостороння.

Більш надійним показником міри асиметрії є такий коефіцієнт:

A=m33  ,де m3-центральний момент третього порядку.

m3=(∑(X-X¯)3)/∑f.

Зобразимо криві розподілу, які мають ексцес нижче та вище нормального:

На даному графіку І крива-це крива нормального розподілу; ІІ крива по відношенню до нормальної кривої має нижчий ексцес; ІІІ крива-вищий.

Чим більш гостровершинна крива, тим менша варіація ознаки, а це значить-така крива відображає розподіл більш якісно однорідної сукупності.

Для характеристики крутизни (ексцесу) емпіричної кривої використовується показник, що називається коефіцієнтом ексцесу.

E=m44;

m4-центральний момент 4-го порядку,

m4=(∑(X-X¯)4)/∑f.

Ексцес кривої нормального розподілу завжди =3(E=3).

Якщо Е>3,то ексцес вище нормального, якщо E<3-нижче

нормального.