Об’єкт і предмет соціології

Як і будь-яка наука, соціологія неможлива без об’єкта і предмета свого вивчення.Об’єкт соціології — це вибраний, вмотивовано обмежений елемент реальності, який вирізняється у навколишньому середовищі.

Об’єктом соціології є певна соціальна реальність, яка не залежить від дослідника. Для соціології немає спеціально відведеної сфери соціальних явищ (як культура чи психологія), вона не вивчає які-небудь специфічні, характерні тільки для конкретної сфери суспільного життя явища. Загалом, об’єктом соціології є:

– суспільство (глобальне світове співтовариство, національне співтовариство);

– соціальні спільноти — сукупності індивідів, що реально існують, що характеризуються відносною цілісністю і придатні для емпіричної фіксації (класи, конфесії, професійні, вікові групи тощо);

– людина, як творець соціальних спільнот і суб’єкт соціальних процесів;

– соціальні інститути — сталі форми організації спільної діяльності людей, механізми самоорганізації спільного життя людей, органи управління ним. У кожному конкретному випадку об’єктом дослідження соціології виступає проблемна ситуація, сфокусована на конкретному соціальному явищі, процесі, сфері соціального життя. Скажімо, як об’єкт соціологічного дослідження можуть виступати виборці певного округу, колектив певної організації, сім’я чи потенційні покупці певного товару, чи взаємини між політичними партіями тощо.

Предметом кожної науки є логічно взаємопов’язана і несуперечлива система фундаментальних понять, які описують ту частину об’єктивної реальності, на яку націлені методи вивчення цієї науки. Предмет дослідження формулює сам дослідник, тобто він повністю залежить від самого знання і є його частиною. Визначаючи предмет дослідження, ми абстрактно виділяємо певні сторони об’єкта і намагаємося вивчити їх, враховуючи або не враховуючи вплив інших, не виділених нами сторін. Тобто кожному об’єкту дослідження може відповідати декілька предметів дослідження. Предмет соціології — це сукупність основних теоретичних понять, за допомогою яких вчені описують реальні факти, пояснюють і практично вирішують соціальні проблеми.

Оскільки в соціології існує багато шкіл і напрямів, кожен із відомих вчених-соціологів по-своєму трактує предмет соціології, тому однозначно сформулювати його визначення складно. Класик соціологічної науки німецький вчений Макс Вебер вважає, що соціологія — це наука про соціальну поведінку, яку соціологія прагне зрозуміти і пояснити.

Сучасний американський соціолог Нейл Смелзер зазначає, що соціологія — це один із способів вивчення людей. Він вважає, що соціологи прагнуть з’ясувати: чому люди поводять себе певним чином, мають певну віру, одружуються, навчаються, голосують тощо, а також, що відбувається з людьми під час того, як вони взаємодіють один з одним. Тому Смелзер вважає, що завдання соціології — “наукове вивчення суспільства і соціальних відносин”.