Категорії соціології

Категорії, поняття кожної науки відображають внутрішні зв’язки, якості об’єктивної реальності, яка була виділена практичною діяльністю людей і стала об’єктом даної науки. Питання про категорії є одним з основних для кожної науки. В категоріях і поняттях концентруються вироблені суспільством знання.

Вимоги до категорії соціології:

В категоріях соціології відображаються, з одного боку, внутрішня якісна визначеність досліджуваного об’єкта, а з другого — суттєві властивості, риси та характеристики, вузлові моменти цього об’єкта, можливості його розвитку.

Соціологічні категорії мають свої особливості:

По-перше, вони відображають не суспільство в цілому, а конкретні його компоненти різної функціонально-структурної направленості.

По-друге, вони є не загальними, як філософські категорії, а специфічними, що спрацьовують лише в соціології.

По-третє, вони мають подвійне призначення: з одного боку,їх розвиток виступає як збагачення спеціальних соціологічних теорій, що складають спеціальну методологічну основу соціології, з іншго— поповнення їх арсеналу сприяє більш глибокому проведенню польових робіт з прикладної соціології, оскільки розширює можливості заміру нових явищ соціальної дійсності, більш широке здійснення операціоналізації (опису) соціальних понять.

Основна категорія соціології — категорія «соціальне».

Характеристика системи категорій будь-якої науки передбачає виділення основної категорії, що відображає властивість об’єкта науки як цілого. Завдяки виділенню такої категорії можна встановити субординаційну залежність всієї системи знань науки. Формується певна система категорій, в якій у послідовній формі взаємо-залежностей виводиться структура науки, її історичний і логічний генезис. Важливим аспектом є вибір вихідної категорії для подальшої орієнтації всієї системи науки.

Соціологія вивчає соціальне в його конкретному вигляді з метою визначення шляхів його перебудови відповідно до суспільних потреб і сутнісних рис самого соціального. Тому для соціології найбільш широкою є категорія «соціальне», на відміну від таких категорій, як «економічне», «політичне» та ін., що виражають різноманітні життєві функції буття суспільства як суб’єкта життєвого процесу в цілому.