МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Методика проведення контрольного переказу відзначається більшою самостійністю учнів у роботі з текстом, ніж під час написання навчальних переказів.

Під час державної підсумкової атестації робота повинна ви­конуватися самостійно, а тому вести під час самої атестації бесіду про те, що учням зрозуміло, що незрозуміло, безпе­речно, не потрібно. Також не проводиться усне переказування почутого й колективне складання плану до тексту. Дозволя­ється запис на дошці власних імен, географічних назв тощо, які можуть бути неправильно сприйнятими на слух.

Для державної підсумкової атестації з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах передбачається доклад­ний переказ, робота над яким триває протягом 90 хвилин.

Чистовий варіант підписується на титульній сторінці так:

Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс загальноосвітньої середньої школи учня (учениці) 11 класу (прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

На першій сторінці (там, де стоїть штамп школи) проставля­ється дата цифрами (наприклад, 29.05.2013 р.), на другій – ви­конується робота. На чернетці досить записати лише прізвище.

Зауважимо, що обсяг роботи (окрім титульної сторінки) може перевищувати 3 сторінки і потрібний буде подвійний аркуш-вкладка, у якому, починаючи з 5-ї сторінки, зазнача­ється прізвище.         ‘

Дуже важливо, щоб учитель мав можливість спочатку про­читати текст мовчки і приготуватися до його озвучення з до­триманням необхідної тональності, виразності, інтонаційної відповідності синтаксису і пунктуації.

Учні повинні здати роботи не пізніше часу закінчення атес­тації.

Структура проведення письмової атестації може бути та­кою.

Перше читання тексту переказу вчителем і слухання його учнями.

Невелика пауза (близько 5-ти хвилин), протягом якої учні зосереджуються на почутому, можуть стисло записати основну думку, ключові слова, прізвища, географічні назви, дати, циф­ри тощо.

Повторне читання первинного тексту вчителем і сприй­мання тексту на слух, під час якого учні можуть зробити за­писи на чернетці у вигляді плану, окремих слів, словосполу­чень, потрібних для розкриття основної думки, для зв’язку частин тексту тощо.

Виконання учнями на чернетці письмової роботи (плану, тексту переказу) у повному чи скороченому варіанті (для еко­номії часу можна використовувати також скорочення окре­мих слів тощо).

Удосконалення написаного (редагування). Цьому етапу ро­боти учні повинні приділити 15—20 хвилин, що дасть змогу поліпшити мовне оформлення тексту, домогтися більшої точ­ності у викладенні думок, знайти засоби для висловлення власного ставлення, оцінки, перебудувати речення в разі ви­никнення труднощів у розстановці розділових знаків, заміни­ти слова, написання яких викликає сумніви.

Виконання роботи в чистовому варіанті (переписування). Учні повинні подбати про те, щоб робота була написана охай­но, без виправлень, відповідно до норм оформлення письмово­го тексту (поділ тексту на абзаци тощо).

Перевірка учнями написаного в чистовому варіанті.

Під час докладного переказування відтворюється орієнтов­но 65 % обсягу первинного тексту.