ЯК НАПИСАТИ КОНТРОЛЬНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ

  1. Уважно прослухайте текст для докладного переказу.
  2. За потреби запишіть на чернетці ключові слова і слово­сполучення, конкретні найменування (прізвища, географічні назви, дати, цифри тощо).
  3. Визначте стиль, тип, жанр мовлення, тему та основну думку тексту.
  4. Під час повторного прослуховування тексту зробіть за­писи на чернетці у вигляді плану, окремих слів і словосполу­чень, потрібних для розкриття основної думки, зв’язку час­тин тексту тощо.
  5. Поміркуйте над змістом і послідовністю викладу матері­алу переказу.
  6. На чернетці напишіть докладний переказ тексту, підпо­рядковуючи висловлення темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних і стильових особливостей, авторського за­думу (роботу можна записувати як у повному, так і в скороче­ному варіанті).
  7. Відредагуйте написане для поліпшення мовного оформ­лення своєї роботи, подбайте про точність висловлення думок, розстановки розділових знаків тощо.
  8. Перепишіть роботу начисто охайно, без виправлень, від­повідно до норм української літературної мови.
  9. Здійсніть перевірку написаного в чистовому варіанті.