Література з історії української філософії

Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України // Арка. — 1948. — № 3—4.
Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди. — Варшава, 1934.
Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. — К.: Смолоскип, 2005.
Шамрай А. Харківська школа романтиків. — Харків, 1930.
Шаховський С. Леся Українка. — К., 1971.
Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. — Львів, 2001.
Шевченко Т. Г. Твори: В 5-ти т. — К., 1978—1979.
Шевченко Тарас. Документи і матеріали. — К., 1963.
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. — СПб., 2001.
Шинкарук В. І. Поняття культури. Філософськи аспекти // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. — К., Фенікс, 1996.
Шинкарук В. І. Філософські твори: В 3-х т. — К., 2003.
Шкурат В. Філософська основа творчості Куліша // Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 39—40.
Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Сочинения. — М., 1989.
Шпет Г. Г. Философское наследие П. Д. Юркевича (к сорокалетию со дня смерти) // Юркевич П. Д. Философские произведения. — М., 1990.
Штрихи до наукового портрету Михайла Драгоманова. — К., 1991.
Шульгин В. История Университета Св. Владимира. — СПб., 1860.
Шупик-Мозгова Н. Г. Петро Ліницький: життєвий шлях і духовна спадщина. — К., 1997.
Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. — М., 1912.
Юрас І. Памфіл Юркевич: подробиці біографії // Філософська думка. — 1999. — № 4.
Юрас І. Педагогічна концепція П. Д. Юркевича. — К., 1998.
Юринець В. Філософсько-соціологічні нариси. — Харків: ДВУ, 1930.
Юркевич П. Д. Вибране. — К., 1993.
Юркевич П. Д. Идея // Юркевич П. Д. Философские произведения. — М., 1990.
Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Вибране. — К., 1993.
Юркевич П. Д. Материализм и задачи философии // Вибране. — К., 1993.
Юркевич П. Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта // Вибране. — К., 1993.
Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению Слова Божия // Юркевич П. Д. Философские произведения. — М., 1990.
Юркевич П. Д. Язык физиологов и психологов // Вибране. — К., 1993.
Юркевич П. Із рукописної спадщини / Упоряд., перекл. укр. і комент. М. Ткачук. — К., 1999.
Яворський Стефан. Філософські твори: В 3-х т. — К., 1992.
Яковенко Н. Здобутки та втрати Люблінської унії // Київська старовина. — 1993. — № 3.
Яременко П. К. Український полеміст Христофор Філалет і його Апокрисис. — К., 1964.
Ярмусь С. Памфіл Данилович Юркевич та його філософська спадщина. — Вінніпег, 1979.
Ярошовець В. І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму — К., 2004.
Ятченко В. Ф. Історія духовної культури українського етносу. Частина перша. Давня українська культура. — К.: Міленіум, 2004.
Ятченко В. Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. — К.: Віпол, 1998.