Література з історії української філософії

Потебня А. А. Слово и миф. — М., 1989.
Потульницький В. А. Історія зарубіжної української політології.— К., 1992.
Проблема людини в українській філософії XVI—XVIII ст. — Л., 1998.
Прокопович Феофан. Філософські твори: В 3-х т. — К., 1979— 1981.
Роженко М. М. Гносеологічна природа опису і пояснення у фізиці. — К., 1970.
Роженко М. Трагедія академіка Володимира Юринця. (Штрихи до історії української філософії радянської доби). — К.: Укр. центр духовної культури, 1996.
Розумний Я. Маркіян Шашкевич — символ національного відродження // Сучасність. — 1992. — № 6.
Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов´янських народів. — К., 1988.
Ромененчук Б. Шевченкові універсальні ідеї // Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 39—40.
Роменець В. А. Історія психології епохи Відродження. — К., 1988.
Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. — М., 1981.
Сакович К. Арістотелівські проблеми; Трактат про душу // Україна: філософський спадок століть. Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 37—38.
Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки. — К., 2002.
Сборник из Лекций бывших профессоров Киевской духовной академии. — К., 1869.
Сетон-Вотсон Г. Старі й нові нації // Націоналізм. Антологія. — К., Смолоскип, 2006.
Сірополко С. Історія освіти в Україні. — Львів, 2001.
Скакун О. Ф. Драгоманов как политический мыслитель. — Харьков, 1993.
Скворцов И. Критическое обозрение Кантовой «религии в пределах одного разума» // Журнал Министерства народного просвещения. — 1838. — Ч. 17.
Сковорода Г. Дослідження, розвідки, матеріали. — К., 1992.
Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. — К., 1973.
Скоропис-Йолтуховський О. Пам´яті Липинського. — Ужгород, 1931.
Скрипник М. О. Вибрані твори. — К.: Україна, 1991.
Славістика. — Дрогобич, 2003. — Т. 1.
Словарь книжников и книжности Древней Руси: Вып. 1. (XI — первая половина XIV в.). — Л.: Наука, 1987.
Сміт Е. Національна ідентичність. — К., Основи, 1994.
Смотрицький Г. Передмова до Біблії. — Острог, 1581.
Соболь О. М. Постмодерн і майбутнє філософії. — К., 1997.
Степовий Т. Проблема пролетарського мистецтва // Молодняк. — 1927. — № 2.
Степовий Т. Фройдизм і мистецтво // Плужанин. —1927. — № 2.
Стратій Я. М. Філософія в Києво-Могилянській академії // Київ в історії України. — К., 2000.
Суражский В. О единой истинной православной вере. — Острог, 1588.
Табачников И. А. Сковорода. — М., 1976.
Тайлор Э.-Б. Миф и обряд в первобытной культуре. — Смоленск, 2000.
Татищев В. Н. История Российская: В 6 т. — М. — Л., 1966. — Т. VI.
Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9-ти т. (14-ти кн.). — К., 2001. — Том II. — Кн. I.
Тітов Хв. Стара вища освіта в Київській Україні кінця XVI — початку XIX ст. — К., 1924.
Ткачук М. Л. Київська академічна філософія XIX — початку XX ст.: методологічні проблеми дослідження. — К., 2000.
Ткачук М. Л. Київська академічна філософія. — К., 2000.
Ткачук М. Л. Філософія світла і радості. Олексій Гіляров. — К., 1997.
Токарев С. А., Мелетинский Е. М. Мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С. А. Токарев. — М.: НИ «Большая российская энциклопедия», 2000. —Т. 1.
Толочко П. Київська Русь. — К.: Абрис, 1996.
Томашівський С. Про ідеї героїв і політику. Відкритий лист до…, з додатками. — Львів, 1929.
Тонкін Е. Історія і етнічність // Націоналізм. Антологія. — К., Смолоскип, 2006.
Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало богословії // Україна: філософський спадок століть. Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 37—38.
Україна XVII століття. Суспільство, філософія, культура (Збірник пам´яті Валерії Нічик). — К., Критика, 2005.
Україна: філософський спадок століть // Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 37—38; № 39—40.
Українка Леся. Твори: У 10-ти т. — К., 1963—1965.
Українська література XIV—XVI ст. — К., 1988.
Українське літературне бароко. — К., 1987.
Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія: У 2-х ч.: Пер. з лат. В. Литвинов та ін. — К., 1995. — Ч. 1—2.
Українські письменники: Біобібліографічний словник: 1. Давня українська література (XI—XVIII ст.). — К., 1960.
Федів Ю., Мозгова Н. Історія української філософії: Навч. посіб. — К.: Україна, 2001.
Філософія в Києво-Могилянській академії. Інокентій Гізель // Філософська думка. — 1970. — № 1.
Філософія в Києво-Могилянській академії. Йосип Кононович-Горбацький // Філософська думка. — 1972. — № 2—3.
Філософія Відродження на Україні. — К., 1990.
Філософська думка України: Біобібліографічний словник. — К., 2002.
Філософський енциклопедичний словник. — К.: Абрис, 2002.
Франко І. Я. Зібрання творів. У 50-ти т. — К., 1976—1981. — Т. 45.
Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века и отношение их к инославным. — Казань, 1889.
Харлампович К. Острожская православная школа: историко-критический очерк // Киевская старина, 1897.
Хвильовий М. Г. Твори: У 2-х т. — К.: Дніпро, 1990.
Хейзінга Й. Homo ludens. — М., 1992.
Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. — К., 1981.
Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму). — К., 1952.
Христофор Филалет. Апокрисис // Русская историческая библиотека: памятники полемической литература в Западной Руси. — Спб., 1882. — Т. 7.
Целік Т. В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі. — К., 2005.
Цимбалістий Б. Тавро бездержавности // Хроніка. — 2000. — К., 2000. — № 39—40.
Челпанов Г. И. Введение в философию. — К., 1905.
Челпанов Г. И. Мозг и душа. — К., 1900.
Черепнин Л. В. Летописец Даниила Галицкого // Исторические записки. — М., 1941. — № 12.
Чернышевский И. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: В 15-ти т. — М., 1950. — Т. 7.
Чижевський Д. І. В´ячеслав Липинський як філософ історії // Філософська і соціологічна думка. — 1991. — № 10.
Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. — К., 1992.
Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. — Прага, 1931.
Чижевський Д.