Відповіді на питання з філософії при вступі в аспірантуру (кандидатський мінімум) 2012

1. Філософія: поняття, умови з’яви і розвитку.
2. Особливості філософських знань.
3. Філософські методи мислення.
4. Предмет і функції філософії.
5. Давньоіндійська філософія: сутність та проблеми
6. Давньокитайська філософія (конфуціанство).
7. Основні етапи розвитку давньогрецької філософської думки.
8. Атомістична концепція буття Демокріта.
9. Підходи до розуміння сутності людини і специфіки її пізнання у давньогрецькій філософії (софісти, Сократ).
10. Вчення про душу і пізнання Платона.
11. Вчення про душу і пізнання Арістотеля.
12. Платон: погляди на суспільство та державу.
13. Арістотель: погляди на суспільство та державу.
14. Особливості, періоди розвитку та основні проблеми середньовічної філософії.
15. Основні положення філософської концепції Аврелія Августина.
16. Проблема співвідношення віри й знання у філософії Фоми Аквінського.
17. Патристика (загальна характеристика).
18. Схоластика (загальна характеристика).
19. Головні проблеми філ. думки епохи Відродження. Гуман. ідеали.
20. Визначальні риси філософії Нового часу.
21. Вчення Ф. Бекона про метод пізнання.
22. Три шляхи наукового пізнання Ф. Бекона.
23. Основні (чотири) правила дедуктивного методу Р. Декарта.
24. Б. Спіноза про субстанцію.
25. Договірна концепція походження держави Т. Гоббса.
26. Емпіризм Д. Локка.
27. Смисл теорії прир. права і суспільного договору в філософії Просвітництва.
28. Загальна характеристика німецької класичної філософії.
29. Структура пізнавальних здібностей в філософії І. Канта.
30. Новизна етичних уявлень І. Канта.
31. Принципи побудови філософської системи Г. Гегеля.
32. Основні етапи розвитку світового філософського процесу.
33. Вихідні положення філософії марксизму.
34. Головні категорії філософії життя (“життя” і “воля”).
35. Історичні форми позитивізму.
36. Аналітична філософія: визначення та проблеми.
37. Філософія прагматизму: представники та ідеї.
38. Фрейдистська лінія філософування.
39. Розробка поняття “екзистенції” в філософії XX ст.
40. Філософія “Києво–Могилянської” академії (загальна характеристика).
41. Філософія українського Відродження.
42. Дохристиянські витоки української філософії.
43. Особливості та основні етапи розвитку філософської думки в Україні.
44. Філософія Княжої доби.
45. Філософські погляди Г. Сковороди.
46. Сутність концепції “філософії серця” П. Юркевича.
47. Історичний розвиток уявлень про світ як Всесвіт.
48. Філософський зміст відношення “людина–світ”.
49. Категоріальне вираження буття.
50. Рух як фундаментальна властивість світу.
51. Філософське осягнення категорій “простір” і “час”.
52. Діалектика та метафізика.
53. Зміст основних категорій діалектики.
54. Проблема субстанції в європейській філософії.
55. Проблема свідомості в історії філософії.
56. Основні ознаки й структура свідомості.
57. Теорія пізнання, її предмет і метод.
58. Чуттєвий рівень пізнання та його форми.
59. Раціональний рівень пізнання та його форми.
60. Поняття “істина” (абсолютність, відносність і конкретність істини).
61. Філософія і наука: спільне і відмінне.
62. Проблема, гіпотеза, теорія як основні форми наукового пізнання.
63. Методологія та основні групи методів наукового пізнання.
64. Емпіричні методи пізнання.
65. Методи пізнання сучасної науки.
66. Глобальні проблеми сучасності як предмет філософського осмислення.
67. Розкрити поняття “соціальна природа свідомості”.
68. Суспільство та його складові.
69. Онтологічні підвалини суспільного буття.
70. Соціальні групи як різновиди соціальних спільностей.