Література з історії української філософії

— К., 1857— 1873.
Голіченко Т. Давньослов´янська міфологія — переддень філософської думки // Історія філософії України: Підручник / М. Тарасенко, М. Русин, І. Бичко та ін. — К.: Либідь, 1994.
Голубев С. Киевский Митрополит П. Могила и его сподвижники. — К., 1880.
Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI — начала XII вв. — К., 1988.
Горський В. С. Історія української філософії. Курс лекцій. — К.: Наук, думка, 1997.
Горський В. С. Нариси з історії´ філософської культури Київської Русі (середина XII — середина XIII ст.). — К., 1993.
Горський В. С. Святі Київської Русі. — К., 1994.
Горський В. Філософія в українській культурі. — К., 2001.
Горфункель А. X. Философия эпохи Возрождения. — М., 1980.
Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо. — К., 1992.
Грабовський П. Данило Михайлович Кавунник-Велланський // Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 37—38.
Громов М. Н. Структура и типология русской средневековой философии. — М., 1997.
Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X—XVII веков. — М., 1990.
Грот М. Про душу // Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 39—40.
Грот Н. Я. Основные моменты в развитии новой философии. — М., 1894.
Грот Н. Я. Философия и ее общие задачи. — Спб., 1904.
Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. — К., 1991.
Грушевський М. С. Хроніка подій Галицько-Волинської літописи // Записи Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка. — Львів, 1901.
Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі: від Григорія Сковороди до Тараса Шевченка. — Торонто — Львів, 1995.
Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. — М., 1986.
Гумилев Л. География этноса и исторический период. — Л., 1990.
Гумилев Л. Древняя Русь и Великая степь. — М., ACT, 2004.
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М., 1984.
Давньоруське любомудріє (Збірка статей до 75-ліття В. Горського). — К., 2006.
Давньоруські любомудри. — К., 2004.
Демчук П. До філософії фашизму (З приводу «Філософії життя» Леопольда Циглєра) // Пролітфронт. — 1930. — № 5—6.
Демчук П. Шевченко та його учителі філософії // Гарт. — 1931. — №4.
Депенчук Л. П. Богдан Олександрович Кістяківський. — К., 1995.
Дмитриченко В. С. Соціалістична думка на Україні в 70-х — на початку 80-х років. — К., 1974.
Дмитро Чижевський, особистість і творчість. Матеріали міжнародної конференції, проведеної у Празі 13—15 червня 2002 р. — Прага, 2004.
Дневник протоиерея Ивана Михайловича Скворцова // Труды КДА. — 1864. — Кн. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12; 1865. — Кн. 6, 8, 12. (Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 37—38).
Довга Л. До питання про барокову ментальність українців // Меdiaevalia ucrainia: ментальність та історія ідей. — К., 1992.
Донцов Д. Дух животворить // Україна. — 1993. — № 4.
Донцов Д. Дух нашої давнини. — Дрогобич, 1991.
Донцов Д. Криза європейської культури й Україна // Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 39—40.
Донцов Д. Націоналізм. — Лондон — Торонто, 1966.
Донцов Д. Хрестом і мечем // Державність. — 1991. — № 2.
Драгоманов М. П. Вибране. — К., 1991.
Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: В 2-х т. — К., 1970.
Євлевич X. Лабіринт… // Пам´ятки братських шкіл на Україні. — К., 1988.
Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. — К., 1999.
Єфремов С. Історія українського письменства. — К., 1996.
Єфремов С. Фрагменти з щоденника // Київська старовина.— 1992. — № 1.
Жило В. Прометеївські образи і мотиви у творчості Лесі Українки // Київська старовина. — 1993. — № 4.
Журливий М. В. Лесевич як філософ // Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 37—38.
Забаревський М. В´ячеслав Липинський і його думки про українську націю і державу. — Відень, 1925.
Загороднюк П. Деякі методологічні питання висвітлення філософської думки на Україні в 20—30-х роках XX ст. // Проблеми філософії Міжвідомчий науковий збірник. — К., 1971. — Вип. 21.
Загороднюк П., Титаренко Б. Боротьба українських радянських філософів 20—30-х років проти методології ревізіонізму// Вісник Київського університету. Питання філософських наук. — К.: Вища школа, 1978. — Вип. 10.
Залізняк Л. Первісна історія України. — К.: Вища школа, 1999.
Зарубицька М. Смисл і абсурдність буття у поемі І. Франка «Мойсей» // Сучасність. — 1993. — № 2.
Зілинський О. Духовна генеза першого українського Відродження // Європейське відродження та українська література XIV—XVIII ст. —- К., 1993.
Зіньковський В. Гоголь в його релігійних шуканнях // Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 37—38.
Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX—XV століть: У 2-х кн. — К., 2002.
Иванов В., Топоров В. Славянская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С. А. Токарев. — М.: НИ «Большая российская энциклопедия», 2000. — Т. 2.
Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. — Л., 1975.
Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич. — P., 1972.
Історія української культури. — Нью-Йорк, 1990.
Історія української філософії // Історія філософії: Словник. — К., 2005.
Історія філософії на Україні: У 3-х т. — К., 1987.
Історія філософії на Україні: У 3-х т. — К., 1992.
Історія філософії України: Хрестоматія. — К., 1993.
Іщенко Ю. Пошук моделі національної ідентичності (порівняльний аналіз історіософського дискурсу М. Данилевського і Д. Донцова) // Політичні читання. — 1994.— № 2.
Карпов В. Н. Введение в философию. — СПб., 1840.
Кашуба М. В. Георгий Конисский. — М., 1979.
Кашуба М. В., Паславський І. В., Захара І. С. Філософія Відродження на Україні. — К., 1990.
Кирило-Мефодіївське товариство. Збірник документів: В 3-х т. — К., 1990.
Киричок О. Б. Біля джерел української світськості: засади дружинної етики в культурі Київської Русі. — Полтава, 2005.
Кистяковский Б. А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы философии. — 1990. — № 6.
Кістяківський Б. О. До питання про самостійну українську культуру // Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 37—38.
Кістяківський Б. О. Проблеми і завдання соціального наукового пізнання // Філософська