Виборче право

Виборче право розуміється в об’єктивному та суб’єктивному значенні. В об’єктивному – це усі норми права, які регламентують загальний порядок формування представницьких органів.

В суб’єктивному це право обирати (активне) та право бути об­раним (пасивне) виборче право. Право обирати (активне) виборче право є загальним і називається так тому, що належить усім гро­мадянам України, які досягли 18 років і є дієздатними. Право бути обраним (пасивне) виборче право є умовним (цензовани м) том у , і залежить від багатьох умов (цензів). Під виборчою системою України розуміється передбачений законодавством порядок формування представницьких органів держави. Усі норми законодавства, які регламентують цей порядок, у сукупності складають виборче право. Основними його джерелами є Конституція України, Закони України: “Про вибори народних депутатів України” від 24 вересня 1997 р., “Про вибори Президента України” у редакції від 24 лютого 1994 р., “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 січня 1998р.

У цих нормативно-правових актах сформульовано такі головні принципи виборчого права: загального, рівного і прямого виборчого права за таємного голосування; вільного й рівноправного висування кандидатів у депутати; гласності й відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування; свободи агітації.