Кримінальне право як галузь

Кримінальне право як галузь – система юр норм, встановлених вищим органом законодавчої влади, що визначають підстави і принципи кримінальної відповідальності, котрі встановлюють, як сусп. небезпечні діяння є злочинами та які покарання можуть бути застосовані до осіб, що їх вчинили.

Кримінальне право як наука – система наукових ідей, теорій, поглядів, пов’язаних з кримінальним правом як галуззю права.

Предмет – правові відносини, що виникають та існують у зв’язку із вчиненням злочину та ті правові норми, у яких описуються ознаки діянь, визначених як злочин, а також покарання, що має настати як наслідок його вчинення.

Поняття “кримінальне право” прийнято розглядати у двох його значеннях: 1) позитивне (об‘єктивне) кримінальне право як галузь законодавства, виявом якої є Кримінальний кодекс України; 2) кримінальне право як галузь юридичної науки про вітчизняний чинний кримінальний закон і судову практику його застосування, його історію і теорію, про кримінальний закон інших держав.

Основне завдання (функція) кримінального права – охорона. Охоронна функція кримінального закону здійснюється через регулювання кримінально-правових відносин і за допомогою загальної та спеціальної превенції (попередження злочинів).

Принципи кримінального права – це фундаментальні ідеї, які лежать в основі побудови кримінального права, визначають його систему та методи реалізації..

Важливість принципів важко переоцінити – вони визначають «обличчя» кримінального права, рівень демократизму суспільства, забезпечують вирішення завдань, які стоять перед цією галуззю законодавства.

Всі принципи, які лежать в основі чинного кримінального права, можуть бути поділені на:

конституційні (загальноправові);

галузеві (спеціальні).

До перших належать ті, що закріплені в Конституції України, а саме:

♦ принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6);

♦  принцип верховенства права (ст. 8);

♦  принцип справедливості права (ст. 19);

♦  принцип рівності громадян перед законом (ст. 24);

♦ принцип забезпечення гідності особи (ст. 28);

♦  принцип законності (статті 29, 61, 62, 124)

♦  принцип гуманізму.

Загальноправові принципи притаманні фактично всім галузям законодавства, оскільки Конституція України є витоком для всіх галузей системи права.

Галузевими (спеціальними) є ті принципи, які визначають структуру, методи реалізації саме кримінального права у світлі завдань, які стоять перед ним.