ТВОРЕЦЬ ТЕОРІЇ КОСМІЧНОГО ПОЛЬОТУ

Юрій Кондратюк зробив оригінальний внесок в енергети­ку» У розв’язання ряду інженерних питань елеваторної тех­ніки, гірничого, будівельного та цукроварного виробництва. Наприклад, як енергетик він пропагував ідеї використання земного тепла, сонячної енергії, розвинув теорію та інже­нерне проектування потужних вітроагрегатів та вітрових електростанцій, обґрунтував застосування висотних залізо­бетонних веж для монтування вітроагрегатів, створив при­нципово нову у свій час теорію вітровикористання. Але ві­домими у світі стали його праці з теорії ракетно-космічного польоту.

У чотирьох наукових працях — «Петроградському руко­пису», «Київському рукопису», рукопису «Міжпланетні ман­дрівки» і книзі «Завоювання міжпланетних просторів» — Ю. В. Кондратюк окреслив свою незалежну від інших вітчизняних та закордонних вчених теорію космічного польо­ту. Якщо перші три рукописи — головним чином описовий виклад різних варіантів цієї теорії, то вказана книга — дуже стисле й оригінальне поєднання блискучої фантазії з конкрет­ними інженерними розрахунками і вирішенням найскладні­ших технічних завдань космічного польоту.

У Києві, в драматичний період історії України і особис­тої долі, переховуючись від усіх влад, що швидко міняли­ся у місті, Ю. В. Кондратюк пише видатну працю «Тим, хто буде читати, щоб будувати», яку було опубліковано тільки 1964 року. В цьому «Київському рукопису» зроблено важ­ливий крок у розвитку теорії міжпланетних польотів та ос­воєнні ближнього космосу. «Київський рукопис» Ю. В. Кон-дратюка — це, по суті, за стилем і формою викладу перший підручник з основ теорії ракет і разом з тим посібник для ін-женерів-практиків. Кондратюк самостійно працював над про­блемами теорії міжпланетних польотів, не будучи знайомим, наприклад, з публікаціями К. Е. Ціолковського, тому був зму­шений дуже докладно обґрунтовувати інженерні рішення, які він пропонував.

Дати ключі для вирішення основних завдань космічного польоту — наскрізна ідея його наукових праць і методоло­гічна особливість усіх розробок. Головні знахідки Ю. В. Кон-дратюка: засіб досягнення поверхні космічних тіл, насам­перед Місяця і Марса (цю ідею було застосовано у проекті «Аполлон», конструкції американського місячного модуля); варіанти і раціональні схеми дво- і триступеневих ракет; роз­поділ ступенів по баках та двигунах і принципові питання конструкції самої ракети, серед яких найважливіші — охо­лодження камери і сопла ракетного двигуна компонентами палива, турбонасосна подача компонентів, шахове розміщен­ня форсунок; принципи гальмування космічних апаратів в атмосфері; конструкції крісел космонавтів; теорія безпе­ки польоту.

Багато із цих та інших ідей Ю. В. Кондратюка реалізовано в практичній космонавтиці, але деякі ще чекають свого вті­лення.

Ю. В. Кондратюк вважав, що з енергетичного погляду вигід­ніше використовувати не весь снаряд при польоті до планети. Він передбачав, що для досягнення віддалених об’єктів у кос­мосі потрібно досконало розробити програму польоту з вико­ристанням проміжних планет і штучно створених баз. Акту­альним і сьогодні є припущення Ю. В. Кондратюка про те, що в багатьох випадках для влаштування проміжних баз слід вико­ристовувати як Місяць, так і штучні супутники не тільки Зем­лі, а й інших планет. Теорії проміжних баз він присвятив бага­то робіт і довів, що спуск на планету вигідніше здійснювати за допомогою спеціального посадкового модуля, який відділяєть­ся від бази і повертається до неї. У своїх теоретичних працях Ю. В. Кондратюк прийшов до цілого ряду фундаментальних висновків, які й досі широко використовуються в космічній техніці. Оригінальні дослідження, найбільш вигідні програ­ми польоту стали фундаментом при розробці теорії освоєння космічного простору.

Ю. В. Кондратюк бачив навколоземний космос, міжпланет­ний простір як поле мирної діяльності жителів Землі. Він ро­зумів, що землянам мимоволі доведеться створювати космічне виробництво, нові, можливі лише за умов невагомості й гли­бокого вакууму, технології, освоювати території, природні ба­гатства астероїдів, Місяця, планет Сонячної системи, макси­мально використовувати променеву енергію Сонця. Освоєння «приземного» космосу, заЮ. В. Кондратюком,— це освоєння нового середовища проживання, відмінного від того, до якого людина звикла за час еволюції на Землі. Екологічна обумо­вленість виходу людства за межі планети була лейтмотивом творчості піонера космонавтики, а решта соціальних ефектів від розвитку космонавтики тісно пов’язані з екологічними ви­годами освоєння нового для людини середовища.

(586 сл.)    (Із книги «100 видатних імен України»)