ТАЄМНИЦЯ РІДНОГО СЛОВА

Творче завдання: висловити власні думки про те, як сучасне українське суспільство ставиться до рідної мови.

Серед багатьох визначень мови проступає спільна ідея: не­розривна єдність людини і мови.

Схилилась над колискою мати, і перші звуки колискової пісні, музика рідної мови переливаються в її кровинку. Пси­хологи досліджують, від якого моменту починається спілку­вання людини з навколишнім світом, коли дитина починає сприймати, розрізняти звуки людської мови. Одне не викли­кає сумніву: пестливі, ніжні руки матері, її лагідний голос — то вже і є спілкування, що дає імпульс повному розкриттю всіх можливостей людини, закладених у її генетичному коді. Че­рез це спілкування створюється неповторний емоційний світ єднання поколінь, світ, у якому живе рідне слово. Дитина ще не скоро вимовить його, але в дитячу пам’ять уже влилися зву­ки рідної мови.

Мислителі, письменники в усі часи намагалися розкрити таємниці людської мови, її роль не тільки як засобу спілкуван­ня, а і як знаряддя формування і вираження думки, як осно­ву духовності народу, як міцну й надійну опору самоусвідом­лення особистості.

Завжди йдуть у парі мова й думка. Не випадково О.О. По­тебня наголошував, що «мова не є вираженням головної дум­ки, а створення її, вона не відображення світогляду, який вже склався, а діяльність, що його складає». Навчаючи дитину мови, вчимо її мислити, почувати, сприймати світ у всій різ­номанітності звуків, барв. Видатні педагоги усвідомлювали значення рідної мови для виховання дитини. Саме мова зов­ні непомітно здатна розкрити, збудити талант мислення і та­лант діяння — праці. В. О. Сухомлинський зазначав, що шко­ла стає справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній панують чотири культи: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки і культ рідного слова.

 

Освіта, наука, мистецтво, театр, побутова культура пов’язані з мовним вихованням. Усі сфери життя суспільного охоплює мова. Поняття матеріальної і духовної культури формують­ся в національній мові, причому людина виступає не тільки суб’єктом, що створює ці поняття, а й об’єктом, на якому по­значається дія мовного мислення, в широкому розумінні — мовної культури. Досліджуючи співвідношення мови і куль­тури, вчені детально зупиняються на функціях, які виконує мова в суспільстві. Обмеження сфер, де використовується на­ціональна мова, приводить до знекровлення культури. Мову називають інтегратором культури, її живий складний організм реагує не лише на стан мовної освіти в суспільстві, а й на функ­ціонування таких, здавалося б, формальних чинників, як ін­формативна реклама, вивіски, оголошення. В них на перший план виступає умовність знаків, їхня застандартизованість, сте­реотипність. Так само офіційно-діловий, канцелярський стиль послуговується невеликою кількістю синтаксичних штампів, характерним лексичним запасом. А проте цей цілком умовний і не визначальний з погляду структурного багатства стиль ви­являється дуже вагомим у сфері суспільного життя мови. Від нього залежить соціальна престижність національної мови, її вихід на інші функції, де домінує творче, індивідуальне пер­шоджерело, здатне підносити культурний рівень членів сус­пільства.

Справді, велика таїна схована в природі рідного слова, яке здатне викликати відчуття причетності до національної історії, культури, з яким пов’язане найтісніше і почуття патріотиз­му — любові до своєї Батьківщини.

(440 сл.)    (За В. Русанівським)