Структура і призначення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

ДКХПП – систематизований за видами ек діяльності збірник описів професій в Укр, які наведені в Класифікаторі професій, створений із метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розробляє і випускає його Міністерства праці та соціальної політики Укр. Він є нормативним документом, обов’язковим із питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Структура:

1)складається з Випусків і Розділів випусків, які згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт. Довідник визначає перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних посад.

2)Розділи Випусків співвідносні з Розділами класифікації професій за Класифікатором професій ДК 003-2010, а саме: “Керівники”, “Професіонали”, “Фахівці”, “Технічні службовці”. Зміст Випуску або Розділу випуску складається із “Вступу” та “Кваліфікаційних характеристик”, вміщених в абетковій послідовності з порядковими номерами.

3)Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі Розділи: “Завдання та обов’язки”, “Повинен знати”, “Кваліфікаційні вимоги”. За необхідності може бути додатковий Розділ “Спеціалізація”.

4)У Розділі “Завдання та обов’язки” наведено типові професійні завдання, обов’язки та повноваження для певної посади, посилання на галузь необхідних знань.

5) У Розділі “Повинен знати” наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових завдань та обов’язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів.

6) У Розділі “Кваліфікаційні вимоги” визначено відповідно до певної посади вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до стажу роботи.

Довідник служить основою для:

а) розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов’язки, права та відповідальність;

б) складання положень про структурні підрозділи, які визначають їх роль та місце в системі управління підприємством (установою, організацією);

в) формування та регулювання ринку праці;

г) ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання трудового договору;

д) присвоєння і підвищення категорій за посадою відповідно до оволодіння особою повним обсягом знань та робіт за результатами кваліфікаційної атестації;

е) організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.