Соціологія

Тема 1. Вступ до соціології.

 1. Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології.
 2. Сутність “соціального” як провідної соціологічної категорії.
 3. Структура соціологічного знання.
 4. Методи соціології.
 5. Сутність соціологічних категорій “соціальні відносини”, “соціальне явище”, “соціальний процес”, “соціальний закон”, їх взаємозв’язок.
 6. Соціальні закони, їх класифікація.
 7. Основні функції соціології.
 8. Особливості соціології, як наукової дисципліни, що вивчає людське суспільство.
 9. Роль і завдання соціології в соціальному реформуванні українського суспільства.
 10. Місце соціології у професійній підготовці молоді

Тема 2. Історія становлення і розвитку соціології.

 1. Особливість протосоціологічного знання, його основні форми.
 2. Платон та Аристотель як попередники соціологічної науки.
 3. Розвиток соціології в період середньовіччя.
 4. Передумови появи соціології як самостійної науки.
 5. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки.
 6. О.Конт – засновник соціології. Обґрунтування О.Контом необхідності науки про суспільство.
 7. Позитивістська соціологія О. Конта. Зміст “статики” та “динаміки” контівської соціології.
 8. Еволюціоністська соціологія Г.Спенсера. Вчення Г.Спенсера про соціальні інститути. Марксистська соціологія, її особливості.
 9. Розвиток соціології Е.Дюркгеймом.
 10. Розуміюча соціологія М.Вебера.
 11. Порівняльний аналіз концепцій “економічної людини” Ф.Тейлора і “соціальної” Мейо
 12. Структурний функціоналізм Т.Парсонса.
 13. Функціональні теорії Т.Парсонса та Р.Мертона, їх відмінності
 14. Основні напрямки сучасної соціології.
 15. Витоки української соціології, їх характерні риси.
 16. Особливості і зміст основних етапів становлення соціології в Україні.
 17. Соціально-філософські ідеї М.Драгоманова.
 18. Соціологія радянського періоду та її криза.
 19. Роль М.Грушевського у розвитку соціології.
 20. Проблеми розвитку сучасної української соціології.

Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.

 1. Суспільство як соціальна система та соціальне явище.
 2. Основні ознаки суспільства і типологія суспільств.
 3. Характерні особливості сучасного (постіндустріального) суспільства.
 4. Особливості розвитку сучасного українського суспільства.
 5. Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільства.
 6. Соціальна структура суспільства, її складові.
 7. Група як складова соціальної структури суспільства. Класифікація груп.
 8. Соціальні відносини, їх роль у формуванні соціальної структури.
 9. Поняття соціального інституту, його види.
 10. Роль та функції соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства.
 11. Інституціалізація, її ознаки (навести приклади).
 12. Найважливіші соціальні інститути сучасного українського суспільства, проблеми їхньої взаємодії.
 13. Соціологічне тлумачення соціальної організації і самоорганізації.
 14. Історичні типи стратифікації.
 15. Основні чинники та критерії соціальної стратифікації.
 16. Соціальна нерівність як основа стратифікації.
 17. Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації.
 18. Сутність та роль середнього класу у стабілізації суспільства.
 19. Соціальна мобільність та її види.
 20. Сутність процесу маргіналізації, особливості його в Україні.
 21. Трансформація соціальної структури українського суспільства.

Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

 1. Сутність, спільність та відмінність понять “людина”, “індивід”, “особистість”.
 2. Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин.
 3. Соціологічні підходи до вивчення особистості та її ролі в суспільстві.
 4. Соціологічна структура особистості.
 5. Соціальний статус та соціальні ролі особистості.
 6. Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин.
 7. Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві.
 8. Соціологічний зміст понять “десоціалізація” та “ресоціалізація”.
 9. Типологія особистості в соціології.
 10. Взаємодія суспільних та особистих інтересів і цінностей.

Тема 5. Соціологія культури.

 1. Соціальна сутність культури.
 2. Об’єкт та предмет соціології культури.
 3. Основні функції культури.
 4. Структурні елементи та форми вияву культури.
 5. Організаційна культура, її елементи.
 6. Менталітет як один із впливових елементів культури.
 7. Норми та цінності як структурні елементи культури.
 8. Система цінностей сучасної молодої людини.
 9. Особливості розвитку національної культури на рубежі ХХ-ХХІ ст.
 10. Проблеми відродження національної культури в Україні.

Тема 6. Соціологія конфлікту.

 1. Конфлікт як соціальне явище.
 2. Становлення та розвиток соціології конфлікту.
 3. Структура соціального конфлікту.
 4. Функції соціального конфлікту, його позитивні і негативні наслідки.
 5. Об’єктивні та суб’єктивні причини соціальних конфліктів.
 6. Основні стадії розвитку соціального конфлікту і методи його розв’язання.
 7. Типологія конфліктів.
 8. Основні шляхи та механізми розв’язання конфліктів.
 9. Причини підвищеного рівня конфліктності в сучасному українському суспільстві.

Тема 7. Економічна соціологія.

 1. Об’єкт та предмет економічної соціології, її місце у загальній системі соціологічного знання.
 2. Взаємозв’язок економічної та соціальної сфер суспільства. Соціальні функції економіки.
 3. Соціологічне тлумачення таких категорій як “економічна поведінка”, “економічна культура”, “економічне мислення”, “економічний інтерес”.
 4. Економіка як соціальний інститут, його функції.
 5. Сутність соціального механізму економічного розвитку.
 6. Соціальна структура сучасної постіндустріальної економіки України.
 7. Підприємництво в Україні: соціологічний аспект.

Тема 8. Соціологія праці та управління.

 1. Предмет соціології праці та управління, його складові.
 2. Особливості соціально-трудових відносин.
 3. Основні види соціальних процесів у трудовій сфері.
 4. Праця як соціальний процес.
 5. Соціальні функції праці.
 6. Цінності праці. Види ціннісної орієнтації у сфері праці.
 7. Співвідношення понять “управління” та “керівництво”. Методи та стилі керівництва.
 8. Сутність соціальних технологій, їх роль в управлінні соціальними процесами.
 9. Управління та самоуправління, їх співвідношення.

Тема 9. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень.

 1. Організаційна  структура соціологічної  роботи  в Україні.
 2. Поняття соціологічного дослідження, його завдання.
 3. Поняття процедури, методології, методики та техніки соціологічного дослідження.
 4. Види соціологічного дослідження, їх призначення.
 5. Функції соціологічного дослідження.
 6. Етапи організації соціологічного дослідження.
 7. Програма соціологічного дослідження, її структура.
 8. Поняття проблеми, значення її  формулювання та обґрунтування в організації проведення соціологічного дослідження.
 9. Мета і завдання соціологічного дослідження.
 10.  Роль гіпотез в організації соціологічного дослідження, їх види.
 11. Сутність і призначення процедури “логічного аналізу понять”.
 12. Генеральна та вибіркова сукупність, порядок їх визначення.
 13. Методи аналізу соціологічних документів.
 14. Соціологічне спостереження, його види.
 15. Експеримент, його види. Призначення соціального експерименту.
 16. Соціологічне опитування, його різновиди.
 17. Запитання в анкеті, порядок їх формування та види.
 18. Анкетування, структура анкети.
 19. Вимоги до анкетера.
 20. Інтерв’ю, його види.
 21. Експертиза, її призначення.
 22. Професійна атестація як різновид соціальної експертизи, її функції.
 23. Тестування, його призначення. Види тестів.
 24. Соціометрія, особливості її застосування.
 25. Методи опрацювання і аналізу первинної соціологічної інформації.
 26. Основна тематика сучасних досліджень інституту соціології АН України.