Скарби і загублені речі

Особа, яка   знайшла   загублену   річ   у   приміщенні   або транспортному  засобі,  зобов’язана   передати   її   особі,   яка представляє  володільця  цього приміщення чи транспортного засобу.Особа,  якій передана знахідка,  набуває прав та обов’язків особи,

яка знайшла загублену річ.Особа,  яка знайшла загублену річ, набуває право власності

на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку міліції або органові місцевого самоврядування, якщо:

1) не буде встановлено власника або іншу особу, яка має правовимагати повернення загубленої речі;

2) власник або інша особа,  яка має право вимагати поверненнязагубленої  речі,  не заявить про свої право на річ особі,  яка їїзнайшла, міліції або органові місцевого самоврядування

Якщо особа,  яка знайшла загублену річ,  подасть  органові місцевого  самоврядування  письмову  заяву про відмову від набуття права  власності  на  неї,   ця   річ   переходить   у   власність територіальної громади.

Знайдені  транспортні  засоби  передаються  на  зберігання міліції,  про що робиться оголошення в друкованих засобах  масовоїінформації.

Якщо протягом  шести  місяців  від  дня  опублікування  цього оголошення  власник  або  інша  особа,  яка  має  право   вимагати повернення  транспортного  засобу,  не будуть виявлені або вони не заявлять про свої права на транспортний засіб,  міліція має  право продати  його,  а  суму  виторгу  внести  на спеціальний рахунок убанку.  Якщо протягом трьох років колишній  власник  транспортного засобу   не  вимагатиме  передання  йому  суми  виторгу,  ця  сумапереходить у власність територіальної громади,  на території  якоїбуло знайдено транспортний засіб.

Скарбом є закопані у землі  чи  приховані  іншим  способом гроші,  валютні цінності,  інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності. Особа,  яка виявила  скарб,  набуває  право  власності  на нього.

Якщо скарб  був  прихований  у  майні,  що  належить на праві власності іншій особі,  особа, яка виявила його, та власник майна, у  якому  скарб  був прихований,  набувають у рівних частках право спільної часткової власності на нього.

У разі виявлення скарбу особою,  яка здійснювала  розкопки чи пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був прихований, право власності на скарб набуває власник цього майна.

У  разі  виявлення  скарбу,  що  є  пам’яткою  історії  та культури, право власності на нього набуває держава.     Особа, яка  виявила  такий скарб,  має право на одержання від держави винагороди  у  розмірі  до  двадцяти  відсотків  від  його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції або органові місцевого самоврядування про скарб  і  передала  його відповідному    державному   органові   або   органові   місцевого самоврядування.