Предмет і завдання курсу ” Економіка підприємства”

Економіка як сфера діяльності людей у буквальному ро­зумінні означає «мистецтво ведення господарства». Під госпо­дарською діяльністю заведено розуміти будь-яку працю, у про­цесі якої люди виготовляють, транспортують і продають необ­хідні для власної життєдіяльності продукти та предмети. Еко­номіка є головною сферою діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними благами.

Основна мета вивчення: оволодіння основними розділами прикладної еко­номіки, методами організації ефективного господарю­вання на рівні первинної ланки суспільного виробницт­ва підприємства.Набуття необхідної сукупності теоретичних і прак­тичних знань з управління ринковою економікою на су­часному етапі її розвитку.

Предмет курсу: вивчення конкретних форм виявлення економічних законів і закономірностей розвитку суспільно­го виробництва в господарській діяльності підприємства. Предмет пізнання становлять: теорія і практика господарю­вання, формування та використання виробничого потенціа­лу; взаємодія всіх видів ресурсів; організація і ефективність господарської та інших видів діяльності підприємства.