Економіка підприємства

Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання    амортизаційних відрахувань. 27.

Бізнес-планування сутність, призначення, структура. 70

Види підприємств. 5.

Види прибутку підприємства. 86.

Види реструктуризації, їх характеристика. 100.

Визначення активів підприємства. 23.

Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень 46.

Вимірювання затрат праці. Баланс робочого часу. 16.

Виробнича та загальна структура управління підприємством. 7.

Відтворення основних засобів та джерела його фінансування 29.

Групування витрат виробництва за статтями калькуляції. 78.

Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання. 65.

Джерела   утворення оборотних засобів на підприємстві. 41.

Договірні взаємовідносини і партнерські зв”язки у підприємницькій діяльності. 11.

Економічна сутність основних засобів підприємства, их класифікація  24.

Економічна сутність продуктивності праці. 17.

Загальна характеристика і об’єкти , напрями і тенденції організаційного прогресу. 52.

Загальна характеристика і методологія визначення ефективності виробництва 92.

Загальна характеристика продукції, робіт та послуг. 71.

Зовнішнє середовище господарювання.  8.

3нос основних засобів підприємства 26.

Класифікація витрат. 76.

Класифікація оборотних засобів. 39.

Кошторис виробництва. 77.

Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 73.

Мета і напрямки діяльності підприємства. 3.

Методи вивчення дисципліни і їх застосування 2.

Методи встановлення цін на продукцію підприємства 83.

Методика визначення продуктивності праці. 18.

Методичні основи визначення ймовірності банкрутства підприємства 106.

Методологічні засади визначення ефективності технічних нововведень. 53.

Міжнародна підприємницька діяльність. 12.

Наслідки реструктуризації. 99.

Нематеріальні ресурси : поняття та види. 34.

Нормування оборотних засобів на підприємстві 40.

Облік і оцінка основних засобів підприємств з різними формами   власності 25.

Організаційні типи виробництва  60.

Організація виробничих процесів. 59

Основи планування. Принципи і методи планування. 67.

Основні характеристики сучасних операційних систем. 58.

Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень. 54.

Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів. 36.

Оцінка економічне ефективності виробничих інвестицій в умовах ринку    47.

Оцінка фінансового стану підприємства 91.

Підвищення ефективності використання інвестицій 49.

Підприємництво як сучасна форма господарювання.  10.

Платежі з прибутку підприємства до державного бюджету і до поза-бюджетних фондів 87.

Показники використання основних засобів на підприємстві 32.

Показники ефективності використання оборотних засобів 42.

Показники оснащеності підприємства основними засобами. 30.

Показники руху та стану основних засобів. 31.

Поняття , характеристика та види інноваційних процесів. 50.

Поняття нематеріальних активів. 35.

Поняття про витрати і собівартість продукції, робіт і послуг. 75

Поняття про інвестиції , їх види , характеристика. 44.

Поняття про оборотні фонди, фонди обігу  і оборотні засоби. 37.

Поняття про основні результати виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства. 84.

Поняття про прибуток і його місце в економіці підприємства. 85.

Поняття про рентабельність. Система показників рентабельності. 89.

Поняття про робочу силу підприємства. 13.

Поняття, види інфраструктури.  62.

Порядок ліквідації збанкрутілих підприємств.

Правові основи господарювання. 4.

Предмет і завдання курсу ” Економіка підприємства” 1.

Прогнозування розвитку підприємств. 66.

Ремонт основних засобів та його економічне значення 28.

Рівень економічної безпеки. 96.

Розвиток інфраструктури 64.

Розподіл прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства 88.

Розробка і здійснення програми реструктуризації підприємства. 101.

Симптоми прояву банкрутства. 104.

Система технічного обслуговування підприємства 63.

Склад і структура капітальних вкладень ( виробничих інвестицій)  45.

Склад оборотних засобів підприємства. 38.

Собівартість різних видів продукції.  79.

Стратегічне планування розвитку підприємства.  68.

Суспільні форми організації виробництва.   61.

Сутнісна характеристика ціни, їх види. 82.

Сутність і необхідність реструктуризації підприємства. 98.

Сутність та види лізингу. 56.

Сутність, загальні і пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу. 51.

Суть банкрутства і чинники, що його спричиняють.103.

Суть механізму санації.  102.

Тактичне та оперативне планування. 69.

Технічний розвиток підприємства. 55.

Управління витратами на підприємстві. 80

Форми і системи оплати праці. 21.

Формування програми випуску продукції. 72.

Формування та використання виробничої потужності підприємства.  57.

Функціональні складові економічної безпеки підприємства. 95.

Характеристика економічної безпеки господарюючого суб’єкта. 94.

Характеристика кризової ситуації на підприємстві. 97.

Чинники зростання ефективності виробництва 93

Шляхи зниження витрат виробництва. 81

Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів. 33.

Шляхи підвищення прибутковості. 90.

Шляхи підвищення продуктивності праці.   19.

Шляхи прискорення оборотності 43.

Якість та конкурентоспроможність продукції. 74.