Основні методологічні аспекти побудови статистичних індексів

Індекси застосов. для вивчення як відносної, так і абсолютної зміни екон. пок-ків, які функ-но пов’язані між собою. Це м.б. двохфакторні, трьох- і більше моделі. Наприклад:

1.Ціна од. товару * Кіл-ть (фіз. обсяг) продан. товару = Товарообіг (виручка) в фактич. цінах

2.Собівартість од. прод-ції * Кіл-ть виготовл. продукції = Загал. витрати на вир-во

3.Врожайність зернових з 1 га * Розмір посів. площі = Валовий збір (весь урожай)

4.Трудоміскість од. продукції * Кіл-ть продукції = Загал. витрати праці

і т.д.

Як бачимо, кожен з пок-ків, що стоїть зправа в рівнянні, залежить від двох ф-рів – співмножників.

Одним з важливих методолог. моментів при побудові індексів є здійснення клас-ції ф-рів – співмн-ків. Серед двох ф-рів – співмн-ків завжди один клас-ться як інтенсивний (якісний), а інший – як екстенсивний (кількісний). Підхід до цієї кла-ції м.б. філософ., логічний.

В наведених вище с-мах перші з співмн-ків, тобто ціна, собівартість, трудоміскість, врожайність, м. клас-ти як інтенсивні ф-ри, а другі ф-ри –співмн-ки – як екстенсивні пок-ки.

Позначимо інтенс. пок-ки через X, а екстенс. – через W. В такому разі кожну з наведених с-м м. зобразити так:

X * W = XW

Індив. індекси прийнято позначати через “і”, а загал. індекси – через “І”.

Базисний період, тобто той, з яким здійсн. порівняння, познач. підстроковим знаком “0”, а звітний період – “1”.

Побудуємо індив. індекси:

ix = X1 / X0

де X1, X2 – числове зн-ня б.-я. інтенс. пок-ка відповідно в поточному і базисному періодах

iw = W1 / W0

де W1, W0 – числові зн-ня б.-я. екстенс. пок-ка відповідно в поточному і базисному періодах

ixw = X1W1 / X0W0

ixw хар-є зміну б.-я. пок-ка, що являє собою рез-т добутку двох ф-рів – співмн-ків. Якщо це, наприклад, індекс товарообороту, то він покаже відносну зміну (в скільки разів збільш. чи зменш.) товарообороту в звітному періоді порівняно з базисним. Ця зміна обумовлена впливом як зміни ціни на од. товару, так і зміни фіз. обсягу проданого товару.

Якщо ж необхідно вивчити динаміку якогось інтенс. чи екстенс. пок-ка в цілому, в середньому по сук-ті різнойменних товарів чи видів прод-ції, то у такому разі слід корист-ся загал. ін-сами.

Проблема побудови загал. ін-сів поляг. у тому, що різнойменні товари чи види прод-ції у натур. вигляді додавати не можна. Тому їх треба звести до співвимірного виду. Це можна зробити за допомогою як вартісного співвимірника, так і трудового співвимірника, тобто трудомісткості одиниці прод-ції.

При побудові загальних ін-сів, що хар-ть зміну якогось одного фактора співмножника, інший доводиться фіксувати, тобто враховувати його по одному і тому ж періоду.

Статистичною методологією більшості країн світу, у т.ч. і Ук-ни, прийняте таке правило: інтенсивні показники фіксу-ються, тобто лишаються незмінними на рівні базисного періоду, а екстенсивні – на рівні звітного періоду.

Інтенсивні показники, які позначили через “х”, відіграють роль співвимірників. Екстенсивні ж, які позначили через “w”, відіграють роль статистичної ваги.