Недійсність угоди та її наслідки

Угодами визнаються дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов’язків. Угода є одним із видів правочинів.

Стаття 215. Недійсність правочину  1. Підставою недійсності правочину є  недодержання  в  момент вчинення  правочину  стороною  (сторонами) вимог,  які встановлені частинами першою – третьою,  п’ятою та  шостою  статті  203 Цивільного Кодексу.  2. Недійсним є правочин,  якщо його  недійсність  встановлена законом   (нікчемний  правочин).  У  цьому  разі  визнання  такого правочину недійсним судом не вимагається. У випадках,  встановлених  цим  Кодексом,  нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.  3. Якщо  недійсність  правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована  особа  заперечує  його дійсність на підставах,  встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину  1. Недійсний  правочин  не створює юридичних наслідків,  крім тих, що пов’язані з його недійсністю.  У разі  недійсності  правочину  кожна  із  сторін зобов’язана повернути другій  стороні  у  натурі  все,  що  вона  одержала  на виконання   цього   правочину,   а   в  разі  неможливості  такого повернення,  зокрема тоді,  коли одержане полягає  у  користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.   2. Якщо  у  зв’язку  із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди,  вони підлягають відшкодуванню винною стороною.  3. Правові наслідки,  передбачені частинами першою та  другою цієї статті,  застосовуються, якщо законом не встановлені особливі умови їх застосування або особливі правові наслідки окремих  видів недійсних правочинів.  4. Правові наслідки  недійсності  нікчемного  правочину,  які встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін.  5. Вимога про застосування наслідків  недійсності  нікчемного правочину може бути пред’явлена будь-якою заінтересованою особою.  Суд може   застосувати   наслідки   недійсності    нікчемного правочину з власної ініціативи.