МОВА І КУЛЬТУРА

Творче завдання: поміркувати, яким чином можна позбавитися суржику в мовленні українців.

Одним із проявів свободи слова стала легалізація як у мистецтві, так і в засобах масової інформації всіх типів роз­мовного мовлення — від низького до літературної мови, побу­тового міського мовлення до діалектів, сленгу, різного роду жаргонів.

Є, проте, одне суто українське мовне явище, використан­ня якого в теле- і радіопередачах потребує певних корективів. Йдеться про суржик.

Суржик — це мішанина з двох мов, яка виникла внаслідок намагань носія української мови пристосуватись до російсько­мовного оточення. Як неправильний різновид мовлення сур­жик становить об’єкт для глузування. Нині висміювання сур-жикомовних персонажів стало чи не найпоширенішою модою в сміхових програмах українського телебачення. Все населення України дружно сміється з недорікуватої балачки Вєрки Сер-дючки, Кроликів, Довгоносиків.

Та — прислухаймося! — чи не найголосніше регоче з нас північний сусід, великий російський народ, що, до речі, охоче купує (а може, й замовляє?) саме цю продукцію українського телебачення. Адже не випадково за радянських часів шаленої русифікації суспільства, коли будь-яке ненормативне мовлен­ня не допускалось у засоби масової інформації, для суржику було зроблено виняток. Неграмотна українсько-російська ба­лаканина Тарапуньки, що грав «дурника», різко контрасту­вала з грамотною російською мовою «розумного» розважливо­го Штепселя — і цей дует, якнайкраще унаочнюючи офіційну теорію провідної ролі «старшобратньої мови», значно успіш­ніше, ніж суха офіційна пропаганда, фіксував у масовій сві­домості українців стереотип сприйняття своєї мови як мови меншовартісної.

Зауважимо, що йдеться не про вимогу цілковитого виклю­чення сміхової гри на суржику. Йдеться про те, стосовно якої нормативної мови осміюється суржик. Поряд з партнером, що говорить літературною українською мовою, використання сур­жику є цілком прийнятним, оскільки в цьому випадку сміхо­ве обігрування опозиції «грамотне, серйозне» — «неграмотне, смішне» відбувається в межах однієї мови. Натомість демонс­трація суржикомовності як характерної риси українця поряд із російськомовним партнером переносить акцент «неграмот­ності» на всю українську мову, принижуючи її, оскільки у фун­кції правильної нормативної мови в цьому випадку виступає російська.

Розквіт тарапунько-штепселівського стилю висміювання суржику на телебаченні незалежної України є виразним по­казником рівня денаціоналізації українського простолюду, якого розважають ці передачі, і української еліти, яка ці пе­редачі створює.

Осміювання і пародіювання української культури широ­ко практикується в засобах масової інформації Росії. Основна мета цього ганебного явища — протиставити «малу» провін­ційну культуру «великій» імперській.

Як бачимо, російсько-українські взаємини в мовно-куль­турній сфері будуються за старою схемою.

(343 сл.)                                                                     (За Л. Масенко)