Математичнi властивостi дисперсiї

1).Якщо вiд кожної варiанти вiдняти якусь постiйну величину А чи додати, то дисперсiя вiд цього не змiниться.

2).Якщо кожну з варiант подiлити чи помножити на якесь число “i”, то дисперсiя зменшиться чи збiльшиться в i2 раз.

3).Середнiй квадрат вiдхилень i iндивiдуальних значень ознаки (Х1, Х2, …, Хn) вiд середньої (Х¯) завжди менший вiд середнього квадрату вiдхилень iндивiдуальних значень ознаки (Х1, Х2, …, Хn) вiд будь-якої вiльнообраної величини А на квадрат рiзницi середньої(Х¯) i величини А.

σ2=(∑(X-X¯)2)/n;

σA2=(∑(X-A)2)/n;

σ2A2-(X¯-A)2.

4).Середнiй квадрат вiдхилень (дисперсiя) може бути обчислена спрощенно за формулою

σ2=(X2)¯-(X¯)2;

(X2)¯=(∑X2)/n;

(X¯)2=(∑X2f)/∑f.