Конспект лекцій з історії України

Розділ 1. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА ЙОГО ДЕРЖАВНОСТІ
1. Кам’яна доба
2. Доба міді–бронзи
3. Скіфо-сарматський світ
4. Античні міста Північного Причорномор’я
5. Проблема походження слов’ян
6. Слов’яни І тис. н. е
7. Неслов’янське населення України в І тис. н. е
8. Висновки до теми
Розділ 2. РУСЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ
1. Київська Русь
2. Формування Києворуської держави
3. Русь періоду розквіту
4. Суспільний устрій, господарство, розвиток культури
5. Занепад Руської держави
6. Складання української народності
7. Навала орд Батия
8. Галицько-Волинське князівство
9. Велике князівство Литовське
10. Висновки до теми
Розділ 3. ПОЛЬСЬКИЙ ФАКТОР В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ ХV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТ. КОЗАЦТВО
1. Походження козацтва польсько-католицький фактор в українській історії
2. Україна у складі Речі Посполитої
3. Українське козацтво
4. Висновки до теми
Розділ 4. ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVІІ СТ. ФОРМУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
1. Козацько-селянські повстання кінця XVІ ст. – 1638 р. визвольна війна 1648–1654 рр
2. Перші антипольські козацькі повстання
3. Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького
4. Переяславська угода
5. Боротьба за владу: від Ю. Хмельницького до П. Тетері
6. Гетьманство П. Дорошенка
7. Правління І. Мазепи та його наслідки
8. Висновки до теми
Розділ 5. ЛІКВІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОНОМНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
1. Україна у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст
2. Утвердження російських імперських порядків на Україні
3. Західна Україна у XVІІІ – на початку XІX ст
4. Російська частина України у першій половині XІX ст
5. Національний поступ у Західній Україні
6. Реформи середини XІX ст. та їх вплив на суспільство
7. Розвиток промисловості
8. Зародження революційних рухів
9. Буремний початок XX ст
10. Перша світова війна і Україна
11. Висновки до теми
Розділ 6. УКРАЇНА В РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 1917-1921 РР.
1. Доба Центральної Ради Гетьманство Павла Скоропадського
2. Більшовицький наступ на Україну
3. Західноукраїнська Народна Рес­публіка
4. Відновлення влади УНР
5. Директорія, злука українських земель
6. Боротьба з Денікіним
7. Остаточне утвердження більшовицької влади в Україні
8. Висновки до теми
Розділ 7. МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1921-1939 РР.)
1. УСРР у 1920-ті роки
2. Утворення СРСР
3. Нова економічна політика
4. Національна політика більшовиків, ідеологічна боротьба в партії
5. Індустріалізація на Україні
6. Колективізація та її наслідки
7. Політика у галузі культури
8. Боротьба з «ворогами народу»
9. Становище західноукраїнських земель
10. Висновки до теми
Розділ 8. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1. Друга світова війна і Україна
2. Українське питання напередодні війни
3. Возз’єднання українських земель
4. Німеччина проти СРСР
5. Німецький окупаційний режим
6. Рух опору
7. Перелом у ході війни
8. Висновки до теми
Розділ 9. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ВІД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 40-Х ДО 80-Х РР. XX СТ.
1. Україна в кінці 1940-х – першій половині 1960-х рр
2. Відбудова народного господарства. Останні роки сталінського режиму
3. Радянізація західноукраїнських земель. Боротьба українських націоналістів з СРСР
4. Хрущовська «відлига»
5. Косигінські реформи
6. Припинення десталінізації, дисидентський рух
7. Україна в роки «розвинутого соціалізму»
8. Висновки до теми
Розділ 10. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ СВІТІ
1. Початок перебудови
2. Пожвавлення громадського життя
3. Криза політики перебудови. Боротьба за державний суверенітет України
4. Проголошення незалежності України
5. Перші кроки у розбудові державності
6. Поглиблення суспільно-політичної та економічної кризи
7. Початок економічних реформ
8. Прийняття Конституції. Перспективи розвитку Української держави
9. Висновки до теми