GIS i teledetekcja

Rodzaje GIS
WebGIS – aplikacje GIS, pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji, niż w WebMap. Użytkownik ma możliwość mierzenia odległośći, zaawansowanych wyszukiwań.
Online GIS – aplikacje GIS, które posiadają funkcjonalność GIS, jednak wymagają połączenia z internetem.
Globalny układ spółrzędnych terenowych (np. długość, szerokość geograficzna) pozwala na odwzorowanie położenia obiektów w terenie.

Układy współrzędnych
Układ 1992/EPSG:2180
W skali poniżej 1:10000/ Jest jednolity dla całej Polski (brak wydzieleń na pasy względem południków środkowych)
Układ 1965 Zastąpiony ostatecznie w 2009 roku przez układ 2000. Strefa 1-5.
Układ 2000 Strefy 5-8
Układ 1942 Mapa topograficzna 1:10000; 1:50000. Mapa sozologiczna, hydrograficzna w skali 1:50000.
WSG84/EPSG:3426 – jest układ współrzędnych, który został zaproektowany.
Od początku należy zdefiniować układ współrzędnych warstwy (ustawienia własności)
Układ danych i ramki mają być tak samo „reprojekcji w locie”
Oprogramowanie GIS może nie rozpoznać układu współrzędnych. Należy wtedy nadać układ „na siłę”.
Zdarzają się wypadki, kiedy otrzymujemy dane w postaci cyfrowej i nie wiemy w jakim układzie.

EPSG (European Petroleum Survey Group).
Kody EPSG powastały w celu standartyzacji nazewnictwa i parametrów układów współrzędnych.
EPSG Geodetic Parameter Set – baza danych, w której zawarte są informację o parametrach definiujących kształt Ziemi. 3700 kodów.
PUWG=Poland CS92 , EPSG:2180.
Przeliczenia i transformacje współrzędnych. GeoNet – system geodezyjny.
Georeferencje
Geoodniesienie (odniesienie przestrzenne) – proces zdefiniowania usytuowania danych rastrowych we współrzędnych mapy aby połaćzyć dane rastrowe z danymi przestrzennymi.
Kalibracja
– osie układu pikselowego są równoległe do osi układu współrzędnych prostokątnych płaskich;
– na podstawie współrzędnych piskelowych potrafi określić współrzędne terenowe;
Etapy kalibracji w ArcGIS
Otwórz pasek „georeferencing”
Dodaj warstwę raster do kalibracji (wektor lub raster)
Dodaj punkty kontrolne
Dobierz dokładność – odrzuć niedokładność lączą.
Zapisz transformacje – zaktualizuj geoodniesienie lub rektufikuj (zapisz nowy raster).
Metody nadawania georeferencji
-według sytuacji;
-według przecięcia się siatki kilometrowej;
-według naroży mapy.
Metadane – zbiór informacji szczegółowo opisujących dane, zbiory danych czy też usługi, zapisane w XML.
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej – koordynacyjne tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie tej infrastruktury.
Podstawy projektowania i implementacji systemów geoinformacyjnych.
UML – abstrakcyjny model
XML/GML, SQL – struktura logiczna
System, aplikacja, BD – implementacja modelu
UML – język formalny, pozwalający na budowanie abstrakcyjnych i uniwersalnych modeli, mających odzwiercedlać pewen fragment rzeczywistości.
XML – uniwersalny język formalny, przeznaczony do reprezentowania róźnych danych w strukturalizawonay sposób. Jest niezależny od platformy, dlatego doskonale nadaje się do wymiany w sieci. Do przekazywania danych XML fizycznie potrzeba dwóch plików:
XSD – „tablica kodowa”; XML – zawiera konkretne wartości przekazywanych danych.
XML Schema – strukturyzuje oraz waliduje dokumenty XML;
XSL transformation – transformuje i przetwarza dokumenty XML;
GML – jest odmianą języka XML, opracowana dla opisu danych przestrzennych;
OWL – standart, pozwalający na definiowanie klas na podstawie własności danych.
Dane – opisowe, przestrzenne, metadane.
Geometryczne: lokalizacja (położenie), wielkość i kształt. (bezwzględne)
Topologiczne: relacje przestrzenne między obiektami. (względne).
Obiekt geograficzny obiejt przestrzenny.
Do opisu własności reprezentowanych w bazie danych wykorzystuje się wybrany zestaw atrybutów, a dla wydarzenia – ich wartości.
Atrybut – rodzaj skały, wiek, geneza, rodzaj formy, w której skały występują.
Atrybuty przestrzenne:
– odniesienie do dowolnego układu współrzędnych płaskich;
– dodatkowo podanie współrzędnej wysokości dla danego obiektu;
– relacje topologiczne, określające związki obiektu z innymi obiektami.
Atrybuty nieprzestrzenne – jakościowe lub ilościowe.
Teledetekcja i fotogrametria:
rozpoznanie obiektów i zjawisk;
lokalizowanie obiektów i zjawisk;
analiza zmian.
Fotogrametria – dziedzina, która dostarcza informacji o obiekcie na podstawie zachowanych obrazów.
– topograficzna; – nietopograficzna. -lotnicza; -naziemna.
Stereogram – fotogrametria dwuobrazowa stereodkopowa para zdjęć lub rysunków poprawnie zorientowana i umiejscowana do obserwacji stereoskopowej.
Lotnicza platforma fotogrametryczna: zmodyfikowany samolot, system do zarządzania lotu, sensory.
Teledetekcja – rodzaj badań, wykonywanych z pełnej odległości z dopomogi chujników.
Promieniowanie elektromagnetyczne, magnetyzm, grawitacje, fale akustyczne oraz promieniotworzość.
W teledetekcji wykorzystuje się tylko okno atmosferyczne, te okresy, z których promieniowanie bez większych przeszkod przechodzi przez atmosferę.
Metody teledetekcyjne: aktywne, pasywne.
Aktywne – sygnał jest wysłany z instrumentu, a po odbiciu od obiektu, odbierany i dualizowany.
Radar – mikrofale, lidar – światło, sodar lub sonar – fale akustyczne.
Zdjęcie fotograficzne – pasywne.
Skaning laserowy: naziemny, mobilny, lotniczy, satelitarny.