КОРПУС МИРУ США Й ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Творче завдання: продовжити текст власними мірку­ваннями про те, наскільки важливим є підвищення рівня еко­логічної освіти населення України.

Першою угодою між Сполученими Штатами Америки і не­залежною Україною стала Угода про діяльність Корпусу Миру в Україні, підписана президентами обох держав у 1991 році.

Проект Охорони навколишнього середовища Корпусу Миру було започатковано 1997 року — саме тоді п’ятнадцять перших добровольців-екологів прибули в Україну й були направлені в державні та недержавні організації західного регіону. З того часу щорічно п’ятнадцять нових екологів прибуває в Україну. На запрошення українських організацій вони призначаються на дворічний термін і працюють як повноправні співробітни­ки цих організацій.

Власне, що таке Екологічний проект? Під цим поняттям ро­зуміють діяльність добровольців, спрямовану на охорону нав­колишнього природного середовища. А форми такої діяльності, зрозуміло, найрізноманітніші. Головною ж особливістю Еколо­гічного проекту Корпусу Миру є те, що всі завдання і пробле­ми вирішуються спільними зусиллями американських волон­терів та їхніх українських партнерів. Це відповідає філософії Корпусу Миру та його цілям, заради яких, власне, й була ство­рена ця організація — надавати допомогу тим, хто її потребує, та сприяти кращому розумінню між народами.

Екологічна освіта є ключовим напрямком діяльності в рам­ках Екологічного проекту. Волонтери-освітяни працюють у се­редніх спеціалізованих школах природничого спрямування, позашкільних освітніх установах (таких, як еколого-натураліс-тичні центри, центри дитячої творчості та ін.), а також у гро­мадських екологічних організаціях, діяльність яких сфокусо­вана на екологічну освіту та інформування.

Окрім звичних для нас форм гурткової роботи, організа­ція екологічних клубів та літніх таборів приваблює не лише школярів, а й студентську молодь, де живе спілкування дозво­ляє дізнатися про далеку державу, отримати практичні навич­ки використання живої англійської мови. Гарним прикладом може бути літній екологічний табір у Канівському заповідни­ку, де завдяки зусиллям і підтримці волонтерів учні з Рівного, Охтирки, Черкас і Канева пройшли тренінг із проведення еко­логічних досліджень і моніторингу та формування лідерських якостей. А підготовленим у результаті посібником про органі­зацію подібних таборів можуть скористатися ті, хто бажає здій­снити подібні проекти.

Що ще корисного можуть запропонувати американські доб­ровольці своїм українським партнерам? Передусім — і це голо­вне — своє бачення проблем і підходи до їх розв’язання. Праг­нучи співробітництва з волонтерами Корпусу Миру, українські партнери очікують інноваційних підходів, нестандартних про­

 

ектів, нових методик і програм, власне, поштовху для подаль­шого розвитку.

Можна окреслити кілька напрямків, де такі очікування справджуються. Не варто когось переконувати, що наша еко­номічна ситуація є головною причиною обмеженості в нав­чальних матеріалах та відсутності доступу до інформаційних ресурсів. Тому ті організації, де волонтери допомогли створи­ти нові ресурсні центри чи збагатили існуючі за рахунок нової літератури чи доступу до Інтернету, звичайно, не можуть не бути задоволеними.

Форми роботи волонтерів варіюються від традиційних гур­тків, семінарів, тренінгів, конференцій до дитячого екологіч­ного театру, створеного на Тернопільщині, чи лялькового еко­логічного театру, створеного у Вінниці. Волонтер Джон Звожек нагороджений спеціальною відзнакою почесного громадяни­на міста Тернопіль — так був оцінений його внесок у розробку проектів щодо відновлення кількох парків цього старовинно­го міста. Аналогічний проект розробляють у Хмельницькому. А незабаром прибуде нова група волонтерів — із новими ідея­ми і новими проектами.

(450 сл.)    (За В. Карамушкою)