Етапи статистичного дослідження

Статистика вивчає масові сусп.-екон. явища і процеси користуючись спец. методами. Головними з них є статистичне спостереження, метод відносних та середніх величин, метод кореляційно-регресійного аналізу, метод індексів та ін. Всі ці методи і становлять статистичну методологію. Очевидно, що статистичні методи базуються на основному науковому методу пізнання, яким є діалектичний.

При вивченні будь-якого явища статистичне дослідження проходить 3 етапи:

1)збір первинних данних про об’єкт дослідження – статистичне спостереження;

2)систематизація та обробка первинних даних, отриманних в рез-ті статистичного спостереження – зведення і групування;

3)зображення рез-тів обробки статистичного матеріалу у вигляді таблиць та грфіків та їх аналіз.

При обробці статистичних даних обчислюються різного роду узагальнюючі пок-ки (відносні і середні величини, пок-ки варіацій, індекси і т.д.).