ЗАГАДКА КУПОЛІВ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ

Куполи православних храмів є найбільшими конденсатора­ми духовної енергії, яку називають Святим Духом.

Отже, хрест на церкві — найсильніший приймач і випромі­нювач зарядів духовності, яких бракує на землі. Жива природа не може існувати без цієї Божественної енергії Космосу. Най­більший її потік іде через Золотий Хрест під час Богослужін­ня. У дні великих православних свят, коли в соборах служить-ся Свята Літургія, можна неозброєним оком побачити спектр такого випромінювання.

Тому і називають золото благородним металом. Позолотою вкриті куполи і хрести лише православних храмів.

Кандидат біологічних наук Таміла Решетникова декілька років проводила наукові експерименти у Далеких Печерах Киє­во-Печерської лаври, де мощі Святих. Після чорнобильської аварії привозила з Народичів Житомирської області заражену радіонуклідами пшеницю зі зруйнованою генетичною структу­рою, її засіяли біля названого місця, де періодично проводи­лись Богослужіння. Дозрівала на території Києво-Печерської лаври. Зібраний врожай віддали на рентгеноспектральний, ней­тронно-активаційний та інші аналізи. І — диво! Всі радіонук­ліди зникли, генетична структура відновилася.

Наші вчені зі світовими іменами Володимир Вернадський, Павло Флоренський, Олександр Чижевський внесли величезний вклад до науки XX століття. Ноосфера — її духовна суть.

З 80-х років починають з’являтися роботи Новосибірсько­го академіка Влаїля Казначеєва, а також кандидата технічних наук із Москви Миколи Сочеванова.

У 1987 році на 1-й конференції в Бійцях, що під Москвою, з питань біолокації вчені погодили теорію мікролептонного поля на основі математичної моделі його носія. Він на 13 по­рядків менший електрона, а швидкість на 9 порядків вища.

Мікролептони передають магнітні поля Землі, Космосу, лю­дини. Енергія думки також поширюється через мікролептони, починаючи з 4-го порядку після електрона.

Магнітне поле діє на електрон лише через мікролептони. Тому енергія думки може руйнувати, якщо несе негативну ін­формацію, або доповнювати будь-яке магнітне поле, коли по­зитивна.

Весь Космос пронизаний надчутливою мікролептонною суб­станцією, що має певний гармонійний резонанс, завдяки якому зароджується клітина життя. Частотна характеристика цього резонансу — від 0,2 до 1, 2 герца. Це і є енергія Божественної любові і гармонії. З нею ми щасливі і всім задоволені.

Ось на такому рівні передачі Божої любові і живе православ­на Церква. Цьому сприяє її архітектура. Як було зазначено, купол — це збирач мікролептонного духовного потоку, який нейтралізує негативну енергію людського організму, що спри­яє зміцненню духовного та фізичного здоров’я. Поліпшується формула крові, в організмі з’являється гормон, який зміцнює імунну систему.

Воістину віруючі люди намагаються жити за Божими зако­нами, регулярно відвідують святі літургії та вечірні служби; перебувають в радіусі дії церковного дзвону, не хворіють, жи­вуть довго, помирають природно і легко. Така статистика.

Цілющі властивості має і церковний дзвін, створюючи гар­монійні вібрації мікролептонів, які стимулюють роботу крово­творних органів. Цю теорію вже підтвердили російські та укра­їнські вчені-фізики.

Коли негативно вплинути на гармонійний резонанс, то час­тота коливання мікролептонів збільшується до 6—8 герц. А це призводить до критичного стану організму. Жива клітина почи­нає хворіти і руйнуватись. Це рівень мутації живої клітини.

Якщо цей процес не зупинити потоком позитивних мікро­лептонів, які можна одержати під час Богослужіння, то в ор­ганізмі виникають різні хвороби. Найбільший потік духов­ності — під час сповіді, причастя і соборування, коли значно збільшується радіус мікролептонного захисного каркасу. Гар­монізується генетична матриця, від якої залежить фізичний стан людини.

Електронний мікроскоп дозволяє бачити рух атома на ор­біті. Так були відкриті і вивчені торсійні поля.

Мистецтво морального життя і творчості можливе лише за гармонійного поєднання науки і релігії. В іншому випадку відбувається деградація суспільства. Це повинні зрозуміти, насамперед, працівники освіти. На допомогу їм у школі по­винні прийти священики, тоді поменшає наркоманів, алко­голіків, злодіїв.

(538 сл.)    (За Т.І. Кирієнко)