Визначення активів підприємства

Ресурси під-ва складаються з фінансових і виробничих ресурсів. До виробничих ресурсів відноситься майно(активи) Робоча сила та інформація.

Активи під-ва в бух.обліку поділяються на оборотні та необоротні.

Оборотні активи-це грошові кошти що необмежені у використанні а також інші активи які призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу.

Необоротні – активи які тривалий час утримуються під-вом з певною метою .До їх складу входять: основні засоби, необоротні нематеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та відстрочені податкові активи.

Основні засоби або інші оборотні нематеріальні активи-це матеріальні активи які під-во утримує з метою використання

більше 1 року.Доїх складу входять: будівлі, споруди, машини,устаткування та інвентар.

Між оборотними активами(сировина та матеріали) та ОЗ(ОФ) існують відмінні ознаки:

Ознаки ОЗ Оборотні активи
Тривалість ф-вання у виробничому процесі Функціонують тривалий час Беруть участь лише в одному виробничому процесі
Зміна споживчої форми Зберігають свою форму Змінюють або повністю втрачають свою споживну форму
Ступінь використання у кожному виробничому циклі Використовуються частково Використовуються повністю
Перенесення вартості на вартість готової продукції Переносять вартість частинами по мірі спрацювання у вигляді амортизаційних відрахувань Повністю переносять свою вартість на витрати по виготовленню продукції