Цивільно-правові відносини

Цивільно-правові відносини – врегульовані нормами

цивільного права майнові та особисті немайнові відносини, учасники яких виступають юридична рівними носіями прав та обов’язків.
Відповідно до статей 1, 2 Цивільного кодексу України зазначені відносини виникають у: державних, кооперативних та інших громадських організацій між собою; громадян із державними, кооперативними та іншими громадськими організаціями; громадян між собою.
Для цивільно-правових відносин е характерними специфічні ознаки, які вирізняють їх з-поміж інших видів правових відносин, що виникають у суспільстві. Зокрема, слід відзначити такі особливості:
– цивільно-правові відносини – це майнові та особисті немайнові відносини;
– учасники цих відносин характеризуються майновою відокремленістю та юридичною рівністю;
– юридичні права та обов’язки суб’єктів цивільно-правових відносин виникають, змінюються або припиняються на підставі юридичних фактів. Цивільно-правові відносини складаються з трьох основних елементів: суб’єктів, об’єктів і змісту.
Суб’єктами цивільно-правових відносин можуть бути фізичні та юридичні особи.

Суб’єктам цивільно-правових відносин притаманна суспільно-юридична якість цивільної правосуб’єктності, яка складається з цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.
Об’єкти цивільно-правових відносин — це те, на що спрямовані суб’єктивне право і суб’єктивний обов’язок з метою задоволення інтересів суб’єктів.
Залежно від змісту можна говорити, що виникнення цивільно-правових відносин пов’язане з необхідністю придбання, перевезення речей, надання послуг, публікації творів науки та літератури, захисту честі та ділової репутації тощо. Тобто об’єктами цивільно-правових відносин є:
а) особисті немайнові блага,
б) речі,
в) дії, в тому числі послуги,
г) результати духовної та інтелектуальної творчості.
Зміст цивільних правовідносин утворюють суб’єктивне право і суб’єктивний обов’язок.

Цивільно-правові відносини поділяються на такі види:
1) за змістом: майнові цивільно-правові відносини, спрямовані на задоволення майнових інтересів фізичних та юридичних осіб (приміром, правовідносини власності, передача майна однією особою іншій у порядку спадкування); немайнові цивільно-правові відносини щодо задоволення особистих немайнових інтересів учасників цих відносин (наприклад, авторські правовідносини);
2) за зв’язком учасників відносин: абсолютні, тобто цивільно-правові відносини, за яких уповноваженому суб’єктові протистоїть як зобов’язаний суб’єкт невизначене коло осіб (скажімо, правовідносини власності, авторства); відносні цивільно-правові відносини, за яких уповноваженому суб’єктові протистоїть конкретно визначена особа, яка повинна здійснити уповноваженому суб’єктові певні дії (приміром, у разі купівлі-продажу, зберігання, постачання);
3) залежно від об’єкта правових відносин: речові цивільно-правові відносини, об’єктом яких є речі (наприклад, відносини володіння та користування майном); зобов’язальні, тобто правовідносини, об’єктом яких є виконання відповідних зобов’язань (наприклад, відносини, що виникають із договору, спричинення шкоди);
4) залежно від структури: прості цивільно-правові відносини, за яких одній стороні належить тільки право, а іншій – тільки обов’язок (скажімо, правовідносини, що виникають із договору позики); складні цивільно-правові відносини, за яких дві сторони мають як права, так і обов’язки (наприклад, відносини, що виникають із договору купівлі-продажу);
5) за характером нормативного спрямування: регулятивні цивільно-правові відносини, в основу яких покладено дію цивільно-правових норм, спрямованих на регулювання майнових та особистих немайнових відносин між їх учасниками; охоронні цивільно-правові відносини, що виникають унаслідок порушення цивільних прав одного з суб’єктів цих відносин і спрямовані на їх відновлення.