ЦІЛЮЩІ ВІБРАЦІЇ ЦЕРКОВНОГО ДЗВОНУ

До найбагатших релігій світу, що несе в собі істину і висо­ку духовність, відноситься християнське православ’я. Сучас­ні учені багато уваги приділяють вивченню його наукової ос­нови. Серед них — науковці Києва, Донецька, Криму, Москви, Санкт-Петербурга та інших міст слов’янського світу.

Московський академік Георгій Шипов дав наукове обґрун­тування теорії фізичного вакууму, що в наукових публікаціях має назву «торсійні поля». За нею всесвіт духовний має сві­домість у кожній точці простору, абсолютно все в ньому роз­вивається від Вищої Свідомості, яка в релігіях називається Богом; усі паранормальні явища також мають наукове обґрун­тування.

Як же трактується духовність?

Це стан людини, вільний від агресії, із безкінечним творчим початком. Він енергоінформаційний, пов’язаний із божествен­ним світом, в якому відсутній страх. Істоти дарують людству лише те, що мають самі, тобто любов, спокій, радість і світло. А це робить людину здоровою і психічно, і фізично.

Бог є любов, бо лише через неї можливе творення різних форм життя. Він володіє безкінечною здатністю творити, ви­промінює стан радості і блаженства, абсолютний спокій, жит-тєстверджуючу силу, яка протистоїть руйнуванню і насил­лю, страху і ненависті, гніву і рабству. Бог вічний у просторі і часі, має вищий розум, найвищу духовність і найвищі знан­ня. Ніколи ніким не створювався, бо існує вічно. Його думка заповнює весь простір Всесвіту, у ній — ідея розвитку всього людства. Вона зберігає і несе в собі всі Божі закони, за якими розвивається вся Природа. У православному християнстві дум­ку Бога називають Святим Духом, який вистежує кожен план буття та істоти в ньому. Коли живе творіння розвивається за ідеєю Бога, то Святий Дух опікає його і за повної духовної ре­алізації наповнює собою. Душа такої людини удосконалюєть­ся, має гармонійну дипольну структуру, випромінює позитив­ні флюїди, несе добро і любов. Кожна клітина організму також стає досконалою. Після смерті таке тіло нетлінне. Мощі вип­ромінюють цілющу енергію, яка здатна вилікувати хворих. У православ’ї такий стан називається святістю.

Вченими проводились дослідження повітря біля мощей Києво-Печерської лаври. В саркофагах святих немає бактерій. Сила Святого Духу санує повітря, воно чисте і цілюще. Під час служби в печері, де лежать мощі святого Агапіда, з його черепа виділяється рідина (міро), до складу якої входять 60 відсотків високоякісних білків та необхідні мікроелементи, що є в ор­ганізмі живої людини й необхідні для її здоров’я.

Людство живе на Землі в оболонці біосфери, товщина якої близько 15—20 км над рівнем моря і 3 км вглиб Землі. Вище біосфери знаходиться ноосфера. У першій існує звукосфера, в якій є і шуми. Звук сам по собі цілющий для всякої живої клі­тини, бо створений Богом, а шум руйнівний, бо породжений ди­яволом. Скажімо, звукові вібрації «сатанинського мистецтва» (поп, рок-музика та ін.) руйнують енергоінформаційний канал, по якому людина одержує мікролептонну енергію (в релігії на­зивається Святим Духом, частота вібрації її відповідає частоті, на якій працює жива клітина людського організму).

Вчені дослідили, що церковний дзвін генерує велику кіль­кість резонансних ультразвукових хвиль, тим самим очищаю­чи навколишній простір. Тому сучасна наука дуже цікавиться ними. Коли підсилюється звукосфера, іншими словами сим­фонія природи, творчі сили Всесвіту підтримують у такому се­редовищі життя на найвищому рівні.

До 20-х років XX століття в Російській імперії було близь­ко 1270 монастирів, общин, приходів, архієрейських будинків. На території Росії, України, Білорусі нараховували 80 тисяч православних храмів із дзвіницями. Фактично вся держава пе­ребувала під звуковим церковним ковпаком. Після революції майже все це було зруйновано. Більшість священиків або вис­лані, або розстріляні.

Із праць професора Олександра Чижевського відомо, що міста, які мали багато храмів із дзвіницями, не знали епі­демій. Річ у тому, що віруси, тобто молекулярні структури без

 

ДНК, в ультразвуковому діапазоні церковного дзвону прос­то гинуть. Це стосується всіх носіїв грипу, чуми, скарлатини, кору, тифу тощо. Доведено, що віруси чуми при 12-октавному дзвоні гинуть в радіусі 7 км. Відбувається справжня стерилі­зація повітря. Білки в клітинах бактерій згортаються і пере­творюються в кристалічні структури. Це значить, що вони вже не несуть загрози. Тифозна паличка гине протягом кількох се­кунд. Навіть блошиця не витримує і втікає.

Ці дані опубліковані в пресі. Відбулися два міжнародних конгреси стосовно церковних дзвонів. Дослідження трива­ють.

Вчені разом із служителями храму з допомогою спеціаль­них приладів вивчали околиці святих місць. Виявляється, вони мають величезну духовну енергію, що необхідна для жит­тя і здоров’я людини. Член-кореспондент Російської Академії Наук Фотій Шатунов разом зі священиками м. Іваново пише, що коли вони під’їжджали до монастиря, датчики приладів, установлених на їхніх машинах, зашкалили на відстані 70 км. Одного разу в Наволозькому соборі вимірювали духовну (мік-ролептонну) енергію хреста на Великдень. Прилади виявили, що кожен квадратний сантиметр його випромінював потуж­ну духовну енергію, набагато сильнішу, ніж у будній день під час Богослужіння.

(719 сл.)                                                                                (Л. Таран)