Статистика

Тема: Предмет і метод статистики.

1.Предмет статистики.

2.Основні поняття і категорії статистичної науки.

3.Етапи статистичного дослідження.

4.Абсолютні та відносні статистичні величини.

Тема: Зведення та групування статист.  матеріалів.

5.Суть статистичного зведення.

6.Ряди розподілу як перша узагальнююча хар-ка стат. сук-ті .

7.Види статистичних групувань та їх значення в соц.-екон. аналізі.

8.Статистичні таблиці та умови їх побудови.

Тема: Показники варіацій .

9.Необхiднiсть вивчення варiацiй.

10.Основнi характеристики мiри i ступеню варiацiй.

11.Математичнi властивостi дисперсiї.

12.Дисперсiя альтернативної ознаки.

13.Загальне поняття про форми розподiлу та основнi її характеристики

Тема: Ряди динаміки .

14.Суть ряду динаміки (РД)та їх види

15.Аналітичні показники РД.

16.Взаємозвязок між показниками РД.

17.Узагальнюючі хар-ки РД.

18.Вивчення стр-них зрушень.

19.Виявлення та хар-ка основної тенденції розвитку.

Тема: Індекси.

20.Суть та види індексів.

21.Осн. методологічні аспекти побудови статист. індексів.

22.Агрегатна форма індексів як основна.

23.С-ми співзалежних індексів.

24.Розкладання загал. абсолют. приросту за ф-рами.

25.Середньозважені індекси.

26.Аналіз середнього рівня інтенсивності пок-ка в динаміці.

Tема: Методи аналіт. групувань у вивченні залежностей.

27.Види залежностей.

28.Теоретичне обгрунтування моделі аналітичного групування.

Тема: Середні величини

30.Середні велечини

31.Середня арифметична

32.Середня гармонійна

33.Середня квадратична,геометрична.