Соціальна структура суспільства, її складові

Соціальна структураце сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих між собою упорядкованих соціальних спільнот, груп, а також відносин між ними. Суспільство складається з різних соціальних спільнот, груп, які займають різні місця у системі соціальної нерівності.

Диференціація населення суспільства за такими ознаками, як влада, власність, доход та інше спричинена політичними, культурними і економічними відносинами.

Соціальні спільнотице такі об’єднання людей, які виникають та формуються на основі:

1. культурно-історичної самобутності (народи, нації);

2. родинних зв’язків та схожості стадії життя (сімейні, статево-вікові та ін.).

Соціальні спільноти також розрізняються за професійно-кваліфікаційними, територіально-регіональними ознаками.

Основні види соціальних спільностей:

 • За ступенем стійкості:
 1. тимчасові,  нестійкі (туристична   група, пасажири вагона, мі­тингова група);
 2. середньостійкі (тру­довий   колектив   за­воду, шкільний клас, бригада   будівель­ників);
 3. стійкі (клас, нація)
 • За розмірами:
 1. великі  (класи,  соціальні   прошарки, верстви   населення, нації);
 2. середні   (мешканці міста, робітники підприємства-гіганта);
 3. малі (сім’я, екіпаж космічного корабля, колектив малого підприємства)
 • За змістом:
 1. соціально-класові (класи, соціальні групи);
 2. соціально-етнічні (нації, народності та ін.);
 3. соціально-демогра­фічні (жінки, чоло­віки, діти, молодь, пенсіонери);
 4. соціально-професійні (лікарі, викладачі, шахтарі та ін.);
 5. соціально-територі­альні (мешканці міс­та, села, району, об­ласті, країни)

Соціальні інститути – це стійкий комплекс формальних і неформальних норм, правил, принципів, які регулюють різні сфери людської життєдіяльності й організовують їх у систему соціальних статусів та ролей.

Види (економічні (власність, ринок, гроші, зп), політичні (держава, суд, армія, пп), духовно-культурні (наука, освіта, виховання), інститути у сфері сім’ї(сім’я, материнство, шлюб, батьківство))

Поняття “індивід” характеризує людину як відособ­леного, поодинокого, конкретного представника людської спільності (конкретний учень, студент, викладач, бізнесмен). Це поняття в соціології використовується тоді, коли треба розглянути конкретних людей як членів якоїсь спільноти, групи, класу, нації чи представників вибіркової сукупності. Існує специфіка використання цього поняття в соціології. Опитавши, наприклад, сто офіцерів, соціолог отримує інформа­цію від конкретних індивідів, і вона є суб’єктивною, але шляхом застосування певних соціологічних процедур здобуває знання про суспільну думку типового офіцера, що набуває об’єктив­ного характеру.

Під соціальною структурою суспільства розуміють сукупність його складових і зв’язків між ними. Існують різні підходи до визна­чення цих складових. Відомий російський соціолог А. І. Кравченко трактує структуру суспільства, як сукупність статусів і ролей, функ­ціонально зв’язаних між собою. Провідні українські політологи В. П. Андрущенко, Н. І. Горлач визначають сутність соціальної структури суспільства як сукупність взаємозв’язаних і взаємодіючих упорядкованих стосовно одна одної соціальних спільнот, прошар­ків, груп, а також відносин між ними.