Розробка і здійснення програми реструктуризації підприємства

Реструктиризація підприємств здійснюється після занесення їх до реєстру неплатоспроможних субєктів

господарювання і поглибленого аналізу фінансово- господарської діяльності з  висновками про можливі напрямки фінансового оздоровлення. Етапи реструктуризації підприємств: обгрунтування необхідності змін; формування команди; діагностика стану підприємства, виявлення існуючих проблем;

визначення цілей; розробка програми реструктуризації;  обгрунтування концепції реструктуризації; впровадження програми;  розробка бізнес- плану реорганізованого підприємства; визначення економічної ефективності реструктуризації; моніторинг реалізації програми; коригуючі дії.

Найважливішим етапом є розробка програми реструктуризації або бізнес- плану реструктуризації. Програма реструктуризації- це перелік заходів  в межах основних напрямків, що дозволяють досягти поставленої мети- підвищення прибутковості діяльності компінії і забезпечення зростання її ринкової вартості. План реструктуризації- розроблюється на основі програми реструктуризації. Він містить перелік дій по кожному заходу, строки його початку і закінчення визначає відповідних осіб за його виконання, необхідні ресурси і кошти, очікуваний результат Він може передбачити дії як в межах всього підприємства,  так і окремого підрозділу.

Процес реструктуризації підприєвсв охоплює комплекс організаційно- економічних заходів, а саме: 1.   Заміна керівництва фірми 2 Часткова або повна приватизація 3 Часткове закриття 4 Проведення процедури банкрутства 5 Поділ великих підприємств на частини 6 Відокремлення від підприємств непрофільних структурних підрозділів 7 Виділення казенних підприємств або спецвиробиицтв 6 Звільнення підприємств від об’єктів соцкультпобуту 9 Продаж (або здавання в оренду) частини основних засобів підприємства 10.  Конверсія та диверсифікація виробництва  11 Поліпшення якості продукованих товарів ( робіт і послуг)  12 Підвищення ефективності маркетингу  13 Зменшення витрат на виробництво  14 Запровадження нових прогресивних форм методів управління  15 Скорочення чисельності працівників із забезпеченням соціальних пільг 16 Тимчасове припинення капітального будівництва та продаж обєктів незавершеного виробництва  17     Продаж   зайвого   устаткування    матеріалів   комплектуючих виробів  І8. Відстрочка або списання боргів 19 Пошук Інвестицій та Інвесторів 20 Залучення кредитів для фінансової реструктуризації.