Розділ 2. Нетрадиційне проведення лекцій

Основні правила, яких зобов’язаний дотримуватися лектор для підготовки навчальної лекції, такі:

– підбір, вивчення й аналіз здобутків класиків соціології з досліджуваних проблем;

– підбір, вивчення й аналіз літератури сучасних соціологів, соціальних психологів і соціальних педагогів, що стосується теми лекції;

– добір найбільш істотного, головного в розроблювальній темі, що аналізується;

– складання плану робочої лекції;

– вибір стилю викладу;

– підбір наочного приладдя: таблиць, рисунків, схем, діаграм.

Ці правила є загальними при підготовці як традиційних навчальних лекцій, так і нетрадиційних. Крім того, будь-яка навчальна лекція має за своїм змістом відповідати ряду вимог:

– послідовність у викладі досліджуваної проблеми;

– стислість і ясність висунутих гіпотез, які розвиває лектор;

– переконливість і логічність у викладі матеріалу;

– взаємозв’язок і взаємозумовленість окремих розділів лекції.

Вище перелічені вимоги щодо змісту лекції також є універсальними. А методика піднесення досліджуваного матеріалу чи стиль лекції із соціології можуть бути дуже різноманітними. Нетрадиційними методами викладу навчальної лекції можуть бути: есе, використання міфів і легенд, казок і сказань, прислів’їв і приказок, притч і народної мудрості, образних порівнянь, прикладів з художніх творів, гумору, трактування понятійного апарату.