Роль та функції соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства. Поняття аномії

  1. 1.   
Інститути Функції Структурні елементи
 

 

 

 

ролі
Політичні Розподіл політичної влади; підтримка за­конів, правил та стандартів Законодавець, суб’єкт права
Економічні Виробнича, обмін­на, адаптації, стиму­лююча, інтегратив­на та інноваційна Роботодавець, підприємець, на­йманий робітник, менеджер, поку­пець, продавець
Освітні Професійно-економіч­на, трансляції та по­ширення цінностей, забезпечення історич­ної спадкоємності, со­ціалізації, інтегруюча, інноваційна, виховна, соціальної селекції Учитель, викла­дач, учень, студент
Релігійні Поглиблення віри, комунікативна, ін­тегративна, психо­терапевтична Священнослу­житель, миря­нин
Сімейні Репродуктивна, виховна, соціаліза­ції, комунікативна Батько, мати,

дитина, сестра, брат

 

Розрізняють явні функції соціальних інститутів, що розкриваю­ться як визнана частина їхніх цілей і латентні функції, котрі здійс­нюються несвідомо і можуть офіційно не визнаватись.

  • Задоволення соціальних потреб;
  • Закріплення та відновлення соц відносин

Інституціональний аналіз дає змогу з’ясувати причини негатив­них явищ, що зумовлюють соціальну дезорганізацію та кризові явища в суспільстві. Ключовим моментом у розвитку процесів де­зорганізації є руйнування соціальних інститутів, що створює ситуа­цію, яку Е. Дюркгейм назвав аномією, тобто таку ситуацію, коли індивіди не можуть інтегруватися з основними інститутами суспіль­ства і не визнають найбільш значущі соціальні норми.

Аномія характеризується втратою соціальними інститутами ме­ти діяльності, послабленням нормального регулювання поведінки людини у головних сферах життєдіяльності; утратою чіткого ви­значення соціальних норм, послабленням механізму соціального контролю, зростанням соціального напруження. А це означає, що діяльність соціальних інститутів набуває дисфункціонального ха­рактеру, перестає задовольняти потреби суспільства, нові умови його життєдіяльності. Отже, головним агентом соціальних змін є соціальні інститути, а не соціальні групи і класи, як уважають марксисти.