Рівень економічної безпеки

Рівень економічної безпеки підприємства пропонуєть­ся оцінювати на підставі визначення сукупного критерію з допомогою зважування й підсумовування окремих функціональ­них критеріїв, які розраховуються через порівняння (зіставлен­ня) величини загрози економічній безпеці та ефективності за­ходів для її відвернення.

Сукупний критерій економічної безпеки підприємства

(kсебп – ) можна розрахувати за формулою  kсебп=åкі di , де ki — величина окремого (поодинокого) критерію за і-ю функціональною складовою; diпитома вага значущості і-ї функціональної складової;

п — кількість функціональних складових економічної безпе­ки підприємства.

Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється по­рівнюванням розрахункових значень ксе6п із реальними величи­нами цього показника, одержаними раніше щодо підприємства, а також (коли це можливо) щодо аналогічних суб’єктів господа­рювання відповідних галузей економіки.

Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну kce6a здійснюється функціональний аналіз заходів з організації необхідного рівня економічної безпеки підприєм­ства (організації) за окремими складовими з використанням відповідного алгоритму.

Заходи для отримання необхідного рівня економічної безпеки підприємства: визначення структури негатив­них впливів за функціональними складовими економічної безпеки. Розподіл об’єктивних і суб’єктив­них негативних впливів; Фіксація вжитих превентивних заходів для запобігання негативним впливам за всіма функціональними складовими економічної безпеки; Оцінка ефективності вжитих заходів з погляду нейтралізації конкретних нега­тивних впливів за кожною складовою .економічної безпеки; Визначення причин недостатньої ефек­тивності заходів, ужитих для подолання вже наявних і можливих негативних на економічну безпеку;  Виявлення неусунених та очікува­них негативних впливів на рівень економічної безпеки, а також тих, що можуть з’явитися в майбутньому; Опрацювання рекомендацій щодо усунення Існуючих негативних впливів на економічну безпеку і запобігання можливій появі нових; Оцінка вартості кожного з пропоно­ваних заходів щодо усунення нега­тивних впливів на рівень економічної безпеки і визначення відповідальних за реалізацію таких заходів.