Поняття про рентабельність. Система показників рентабельності

Рентабельність — це відносний показник ефективності ро­боти підприємства, що в загальній формі обчислюється як співвідно­шення прибутку і витрат. Видокремлюють рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу) і рентабельність продукції.рентабельність інвестованих ресурсів обчислюється в кількох модифікаціях: рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу.

Рентабельність активів а) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства та обчис­люється за формулою    Ра = (Пз / Ка) *100, де Пз—загальний прибуток підприємства за рік; Ка — середня сума активів за балансом;

Рентабельність власного капіталу вк) відображає ефек­тивність використання активів, утворених за рахунок власних коштів: Рвк = (Пч / Кв) * 100, де Пч—чистий прибуток підприємства в розрахунковому році; Кв — величина власного капіталу, яка береться за балансом як сума активів за відрахуванням усіх боргових зобов’язань;

Рентабельність акціонерного капіталу ак) визначає верхню межу дивідендів на акції та обчислюється за формулою: Рак = (Пч / Кс(а)) * 100, де Кс(а) — статутний капітал (номінальна вартість проданих акцій);

Рентабельність продукції (PJ характеризує ефективність витрат на її виробництво та збут. Вона визначається за формулою:  Рп = (Пр / Ср) * 100, де Пр — прибуток від реалізації продукції за певний період; Ср — повна собівартість реалізованої продукції;

Рентабельність одного виробу () розраховується за формулою:  Рі = ((Ці – Сі) / Сі) * 100, де Ці, Сі, – відповідно ціна і повна собівартість і-го виробу.