Правовий статус Національного банку України

НБУ є центральним  банком   України,   особливим   центральним   органом держ управління, неприбутковою організацією, юридичний  статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якої визначаються Конституцією України, Законом про НБУ та іншими законами України.

Основна ф-ія – забезпечення стабільності національної грошової одиниці-гривні. На виконання своєї основної функції Національний банк  сприяє дотриманню  стабільності  банківської  системи,  а також,  у межах своїх повноважень, – цінової стабільності.

Ф-ії:

1) визначає та проводить грошово-кредитну політику;

2) монопольно здійснює емісію національної валюти У та організує її обіг;

3) виступає  кредитором  останньої  інстанції  для  банків  і організує систему рефінансування;

4)  встановлює  для  банків  правила  проведення  банківських операцій,  бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;  5) організовує створення та методологічно забезпечує  систему грошово-кредитної   і   банківської   статистичної  інфо та статистики платіжного балансу;

6) визначає систему,  порядок і форми платежів,  у тому числі між банками;

7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських

технологій,  створює, координує та контролює створення електронних

платіжних  засобів,  платіжних  систем,  автоматизації банківської

діяльності та засобів захисту банківської інформації;

8) здійснює банківське регулювання та нагляд;

9)   веде  Державний  реєстр  банків,  здійснює  ліцензування банківської   діяльності   та  операцій  у  передбачених  законами випадках;

10)  веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних  карток внутрішньодержавних платіжних систем;

11) здійснює  сертифікацію   аудиторів,   які   проводитимуть аудиторську   перевірку   банків,  тимчасових  адміністраторів  та ліквідаторів  банку;

12) складає   платіжний   баланс,  здійснює  його  аналіз  та прогнозування;

13) представляє інтереси У в центральних  банках  інших держав,  міжнародних  банках  та  інших  кредитних  установах,  де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;

14)  здійснює  відповідно  до  визначених спеціальним законом

повноважень  валютне  регулювання,  визначає  порядок   здійснення

операцій  в  іноземній  валюті,  організовує  і  здійснює валютний

контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали

ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій;

15) забезпечує   накопичення   та  зберігання  золотовалютних

резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

16) аналізує стан грошово-кредитних,  фінансових,  цінових та валютних відносин;

17) організує  інкасацію  та  перевезення  банкнот і монет та інших цінностей,  видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;

18) реалізує  держ  політику з питань захисту держ секретів у системі НБУ;

19) бере участь у підготовці кадрів для  банківської  системи У;

20)  визначає  особливості функціонування банківської системи У в разі введення  воєнного  стану  чи  особливого  періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи НБУ;

21)   вносить   у   встановленому   порядку  пропозиції  щодо законодавчого   врегулювання   питань,  спрямованих  на  виконання функцій  НБУ;

22)  здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, захисту,   використання  та  розкриття  інформації,  що  становить банківську  таємницю;

23)  за спрощеною процедурою здійснює довгострокове рефінансування  комерційних банків під заставу іпотечних кредитів, наданих цими банками населенню на інвестування будівництва житла в розмірі  не  менше  ніж  80% номінальної  вартості пулу іпотечних  кредитів,  наданого  у забезпечення відповідним банкам.