Поняття виборчого процесу

В виборчому законодавстві приділяється велика увага виборчому процесу, тобто певної врегульованої правовими нормами сукупності дій громадян і уповноважених органів, які спрямовані на формування якісного і кількісного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядуваня.

Виборчим процесом називається врегульована законом специфічна діяльність уповноважених органів, організацій, окремих громадян, їх колективів і груп з підготовки та проведення виборів до представницьких та інших виборних органів державної влади та місцевого самоврядування.

Засади виборчого процесу

Засади виборчого процесу — це ті вихідні ідеї та вимоги, що покладаються в основу здійснення кожної виборчої процедури[2], тобто таких дій, в результаті послідовного виконання яких відбувається формування виборного органу або заміщення виборної вакантної посади.

Виборчий процес здійснюється на засадах: законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес; політичного плюралізму; гласності і відкритості; рівності прав суб’єктів ви борчого процесу; рівності всіх кандидатів у депутати і президенти України; свободи передвиборної агітації, рівних можли востей доступу до засобів масової інформації; неупередженості до партій (блоків), кандидатів у президенти і депутати з боку органів державної влади, органів міс цевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.

Суб’єкти виборчого процесу

Суб’єктами виборчого процесу є: 1)громадяни України, які мають право голосу (виборці); 2)виборчі комісії, утворені відповідно до Законів України “Про Центральну виборчу комісію”, “Про вибори Президента України”, “Про вибори народних депутатів України”; 3)кандидати у депутати і президенти України; партії (блоки), які висунули кандидатів у депу тати; 4)органи державної влади та органи місцевого самоврядування; 5)офіційні спостерігачі від партій (блоків) — суб’єк тів виборчого процесу, від кандидатів у депутати і президенти, від іноземних держав і міжнародних організацій.

Стадії виборчого процесу

Виборчого процес – це діяльність, яка здійснюється в певній, чітко визначеній виборчим законодавством послідовності і складається з кількох стадій (етапів). В науці конс титуційного права звичайно виділяють такі стадії вибор чого процесу:

Ø призначення виборів;

Ø утворення виборчих органів;

Ø утворення виборчих округів та виборчих дільниць;

Ø складання списків виборців (реєстрація виборців);

Ø висування і реєстрація кандидатів;

Ø передвиборна агітація;

Ø голосування, підрахунок голосів виборців, встанов лення та оприлюднення результатів виборів.