Перлина Поділля

Національний природний парк «Подільські Товтри» – осе­редок збереження ландшафтного та біологічного різноманіт­тя, історико-культурної спадщини Поділля. Він також є цен­тром оздоровчого й пізнавально-спортивного туризму.

У 1995 році в Софії була прийнята Всеєвропейська страте­гія біологічного і ландшафтного різноманіття, яка передбачає у всіх регіонах Європи забезпечити охорону видів рослинного і тваринного світу, унікальних ландшафтів, створення всеєв ропейської екологічної мережі, у якій особлива роль відведе­на природоохоронним територіям.

Науково-технічний прогрес, поряд з позитивними зрушен­нями в багатьох галузях техніки, одночасно негативно позна­чився на біологічному різноманітті через порушення природ­них екосистем і взаємозв’язків між окремими ланками життя на планеті.

Сьогодні все очевиднішим стає те, що охорона біожиття природи неможлива без охорони, збереження і відновлення цілісних екосистем. Людство дійшло переконання, що такими осередками мають стати природоохоронні установи, зокрема біосферні заповідники і парки.

Найпоширенішими природоохоронними установами нині виступають національні природні парки. На них і поклада­ються великі надії та сподівання щодо збереження, охорони і відтворення ще не до кінця знищених природних осередків життя.

Національний природний парк «Подільські Товтри» в регіо­ні Поділля виступає єдиним  природоохоронним осередком, де можливі планомірні багаторічні спостереження за зміною природних процесів, поведінкою рослин і тварин (особливо раритетів) і розробка наукових основ їх збереження. У природоохоронній сфері такі парки є основним полігоном для багатолітніх моніторингових спостережень.

Парк «Подільські Товтри» діє в межах Хмельницької області з метою збереження унікального витвору природи Подільських товтр, а з ними і генофонду сукупності рослин, тварин, грибів та бактерій. За площею він є найбільшим у Європі. Сакральною перлиною, завдяки якій і створено парк, є збере­ження і охорона феномену природи – Подільських товтр, які не мають собі аналогів у Європі. Зважаючи на їхню неповтор­ність, стратегічне значення для природи регіону, клімато- і гідрологічну роль, специфічний рослинний і тваринний світ, не одне покоління дослідників – як вітчизняних, так і зарубіжних – непокоїло його збереження й охорона.

Більша частина Товтрового пасма вкрита лісами, де лісо­утворювальною породою є дуб звичайний, а супутньою поро­дою до дуба – граб звичайний, ясен звичайний, клен гостролистий, явір. У зоні селища Сатанова ще чудом зберігся осередок природного насадження бука європейського, який тут є східною межею ареалу. Цей об’єкт теж має статус запо­відника державного рівня.

Значно менша частина Товтрового пасма представлена степовими або змішаними лісостеповими територіями. Саме вони є найбільш цікавими у науковому відношенні утворами, оскільки тут найбільше зростає рідкісних видів рослин і їх угрупувань. Сприятливі кліматичні умови Товтрового пасма обумовили, розвиток різноманітного флористичного багатства рослинного покриву, фауни, ландшафтної мозаїчності місцевості.

Саме завдяки Товтровому пасму регіон Поділля за рослинним різноманіттям посідає третє місце після Криму та Кар­пат. За уточненими даними перегляду флори, на території парку зростає 1300 видів судинних рослин, з яких майже 300 є рідкісними й цінними для науки. Це рідкісні види та види з Червоних книг України, Європи, Бернської конвенції.

(441 слово)      За  С. Ковальчуком