Організаційно-економічне та інженерно-технічне забезпечення ефективної діяльності персоналу.

Організаційно-економічне забезпечення охоплює:

—розроблення штатного розпису організації в цілому та її структурних підрозділів;

—      формування малих і великих трудових колективів (ланок, бригад, виробничих дільниць, цехів, відділів, секторів, бюро, ла­бораторій і т. ін.);

—      складання графіків змінності;

—установлення норм і лімітів витрачання всіх видів ресурсів (праці, зарплати, основних і допоміжних матеріалів, інструмен­тів, енергетичних ресурсів тощо);

—розроблення календарних графіків виробництва продукції, відвантаження її замовникам;

—      складання графіків і регламентів обслуговування робо­чих місць, потокових і конвеєрних ліній, складних технічних систем;

—      складання графіків планово-попереджувального ремонту устаткування;

—розроблення ефективних систем матеріального й морально­го заохочення працівників.

Інженерно-технічне забезпечення охоплює:

—                                       проектування та конструювання виробів, технологічного
оснащення, різноманітних пристроїв, засобів механізації трудо­
містких процесів;

— розроблення технологічного процесу виготовлення продук­ції, її випробування;

—      проектування та вдосконалення трудових процесів, офіснихтехнологій і процедур;

—      створення й оснащення робочих місць усім необхідним для

—      продуктивної роботи;

—      забезпечення працівників індивідуальними й колективними  засобами захисту здоров’я.