Необхiднiсть вивчення варiацiй

Варiацiя ознаки в тiй чи iншiй статистичнiй сукупностi формується пiд впливом дiї рiзних факторiв (причин i умов). Серед цих факторiв завжди якiсь є головними, тобто такими, якi формують характерний рiвень ознаки, а якiсь – випадковими, другорядними, що викликають значнi вiдхилення окремих варiант вiд типового характерного рiвня.

Пiд впливом вказаних вище причин i умов (основнi i випадковi) формуються iндивiдуальнi риси i особливостi дослiджуваної сукупностi, якi знаходять вiдображення в її розподiлi. Виявити i кiлькiсно вимiряти закономiрнiсть розподiлу є одним з важливих завдань статистики.

Розв’язується це завдання з допомогою статистичних характеристик, якi можна подiлити на 3 групи :

1)характеристики центру розподiлу (такими характеристиками є середня, мода, медiана);

2)характеристики мiри та ступiню варiацiй;

3)хар-ки форми (типу) розподiлу.

Характеристики центру розподiлу – це показники, що вiдображають типовий рiвень ознаки по дослiджувальнiй сукупностi. Проте цi характеристики не дозволяють проаналiзувати мiру “наближеностi” окремих варiант за своїм числовим значенням, тобто Х1, Х2, Х3, … ,Хn до значення середньої величини (X¯).