Методи визначення потреб організації у персоналі.

Визначення потреб організації в кадрах вважається одним з важливих напрямів маркетингу персоналу організації. В арсеналі кадрової служби є достатня кількість різноманітних методів, за допомогою яких розраховується потрібна чисельність персоналу. При цьому виділяють два види потреб — якісні та кількісні. Їх розрахунок проводиться в тісному взаємозв’язку й потребує застосування методів, адекватних установленим видам потреб. Оскільки в кінцевому підсумку якісні аспекти потрібної величини персоналу знаходять своє кількісне відображення, дуже важливо виділити їхні окремі елементи або показники. Так, якісна потреба в кадрах проявляє себе через потребу в певних категоріях персоналу, професіях, спеціальностях, а також у встановленні рівня кваліфікаційних вимог до персоналу. Інформація, на основі якої проводять необхідні розрахунки, має переважно аналітично-описовий характер: це встановлений в організації професійно-кваліфікаційний поділ робіт, що міститься в організаційно-технологічній документації; у вимогах до посад та описах робочих місць; у штатному розписі організації та її підрозділів, де затверджено склад посад; у документації, яка регламентує різні організаційно-управлінські процеси з виділенням вимог до профе­сійно-кваліфікаційного складу виконавців.

Визначення потреби в чисельності персоналу складається з трьох моментів: вибору методу розрахунку чисельності співробіт­ників; визначення вихідних даних для проведення розрахунку й виконання самого розрахунку кількісної потреби в працівниках.

При виборі методів розрахунку чисельності робітників до уваги приймають характер професії та особливості виконуваної роботи. Так, на основі відомостей про тривалість технологічного процесу можна розрахувати чисельність робітників таких категорій як відрядники й почасовики.

Чисельність адміністративно-управлінського персоналу організації може бути розрахована за допомогою формули Розенкран­ца

Серед методів розрахунку чисельності персоналу загальне виз­нання отримав метод за нормами обслуговування. Цей метод використовується для розрахунку чисельності працівників як фізичної, так і розумової праці.

При розрахунку чисельності персоналу організації використовується також метод розрахунку за робочими місцями та нормативами чисельності. Цей метод розглядається як окремий випадок використання методу норм обслуговування, оскільки потріб­на чисельність працівників встановлюється за числом робочих місць, а нормативи чисельності за нормами обслуговування. Чисельність робітників за робочими місцями визначається також через залежність відповідних показників.

Метод розрахунку чисельності працівників за нормами керованості є, по суті, також специфічним випадком застосування методу норм обслуговування.

Для визнач потреби в спеціалістах використовують балансовий і номенклатурний. 
Методика визначення потреби в кваліфікованих кадрах повинна забезпечувати можливість розрахунку необхідної чисельності робітників (за основними професіями) та спеціалістів (за групами спец-тів).

Для визнач потреби в кваліфіков кадрах використовуються в основному такі методи: нормативний (нормативої насиченості, штатний, штатно-номенклатурний, штатно-нормативний) , балансовий, економіко-математичного моделювання, експертних оцінок, порівняння

Балансовий метод використовується для встановлення відповідних пропорцій, що пов’язує потребу в кваліфік кадрах і можливості системи освіти, реалізується шляхом розробки системи балансів.

Економіко-математематичні методи дозволяють з найбільш вирогідних забезпечити вибір найбільш оптимальне рішення. Переваги цих медів реалізується в рамках автоматизованих систем управління. Недоліки- складність формалізації вивчаємих явищ і необхідність певних спрощень важлив факторів. М-д експертних оцінок можна викор для встановлення питомої ваги спеціалістів в певній групі спеціальностей.