Матеріально-технічне забезпечення виробництва

Організація матеріально-технічного забезпечення виробництва включає: визначення потреби в матеріально-техні­чних ресурсах, їх пошук і придбання; організацію доставки, зберігання та видачі окремим споживачам на підприємстві. Такі господарські операції безпосередньо здійснює відділ матеріаль­но-технічного постачання підприємства.

Форми матеріально-технічного забезпечення вироб­ництва:

1) організація забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами за прямими зв ‘язками, тобто їх прид­бання безпосередньо у підприємств-виробників. У такий спосіб поставляються здебільшого ті ресурси, які споживаються постій­но і у великій кількості, а також складне устаткування та вироби на індивідуальне замовлення;

2) організація матеріально-технічного забезпечення вироб­ництва через посередників (оптові фірми та магазини). Вона застосовується тоді, коли певні види ресурсів необхідні вироб­ництву в невеликій кількості, споживаються періодично і нере­гулярно.

Системи забезпечення виробничих цехів (дільниць) сировиною, матеріалами та комплектуючими виробами:

1) децентралізована (пасивна): застосовується на підпри­ємствах одиничного і дрібносерійного виробництва; склад видає матеріали на разові вимоги цехів, які самостійно їх одержують і транспортують;

2) централізована (активна): застосовується за умов ма­сового і великосерійного виробництва зі стабільною номенк­латурою та ритмічним споживанням матеріалів; склад достав­ляє матеріали у виробничий цех безпосередньо на робочі міс­ця відповідно до календарного графіка в межах виділеного лі­міту;

3) система «точно за часом» є найдосконалішою та найефективнішою; застосовується за умов інтегрованої системи виробництва і постачання, коли всі процеси та їхнє забезпечення здійснюються згідно з чітким кален­дарним графіком.

Всі матеріали на виробництві витрачаються на такі потреби: основне виробництво, виготовлення технічного оснащення, ремонтно-експлуатаційні роботи, капітальне будівництво. Загальний запас матеріалів визнач за формулами: максимальний (Мзмах = Мg * (tнадх+ tпідг + tпопов)); мінімальний (Мзміn = Мg * (tпідг + tпопов)); середній (Мзсер = Мg * (tнадх/2 + tпідг + tпопов)). Мg – сер добові витрати матеріалу в натур вигляді, tнадх – інтервал надходження матеріалів в днях, tпідг – час на підготовку матеріалів для споживання, tпопов – час терміну поповнення запасів.

Регулювання запасів матеріалів на підприємствах переважно здійснюється за системою: 1) «максимум-мінімум», за якою запаси поповнюються до рівня не нижчого їхньої мі­німальної величини, але після надходження чергової партії не можуть бути більшими за встановлену максимальну величину. У зв’язку з цим визначають «точку замовлення» як суму підго­товчого і страхового запасу та запасу на час від моменту офор­млення замовлення до надходження матеріалів.

2) Система стандартних партій;

3) Система стандартних інтервалів.