Інтерв’ю, його види

Інтерв’ю — це метод одержання необхідної інформації шля­хом безпосередньої цілеспрямованої бесіди інтерв’юера з респо­ндентом. Напрям бесіди визначається тією проблемою, яка цікавить інтерв’юера і є предметом прикладного соціологічного дослідження.

Види інтерв’ю:

•       вільне інтерв’ю, коли, як правило, немає плану і завчасно сфор­мульованих запитань.

•       глибинне інтерв’ю має за мсту отримати інформацію, яка за­свідчує не лише наявність того чи іншого соціального факту, явища, але й пояснює причини появи даних фактів, явищ;

•       фокусоване спрямоване інтерв’ю — вивчення громадської дум­ки відносно конкретної події, факту, ситуації;

•       стандартизоване (формалізоване) інтерв’ю, коли формулюван­ня запитань, їх порядок, кількість і перелік можливих альтерна­тивних відповідей, їх кодування і форма запису передбачаються заздалегідь і суворо фіксуються в своїй одноманітності.

На завершення розмови про інтерв’ю зауважимо, що його успіх багато в чому залежить від підготовки інтерв’юерів.

 Вона передбачає:

•       ознайомлення їх із загальними принципами вимірювання, роз’яснен­ня їм ролі і значення збору первинної соціологічної інформації;

•       засвоєння інтерв ‘юерами основних принципів поведінки в проце­сі опитування;

•       навчання їх техніці інтерв’ювання;

•       надання їм можливості пройти практику проведення інтерв’ю;

•       набуття інтерв’юером вміння ретельно аналізувати і оцінюва­ти процедуру інтерв’ю.